Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 4 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;

2. gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5. mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas

1. siekiant užtikrinti, kad grupės rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl grupės parengtų teisės aktų projektų;

2. siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityje;

3. dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityje;

4. dalyvauja nagrinėjant Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių medžiagą, pagal savo veiklos sritį teikia grupės vadovui pastabas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su šeimos ir vaiko teisių apsauga, projektų tobulinimo;

5. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, susijusių su šeimos ir vaiko teisių apsauga, projektus, pagal savo sritį teikia pasiūlymus, išvadas;

6. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

7. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, savo veiklos srityje teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

8. konsultuoja grupės darbuotojus jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais;

9. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

10. vykdo kitus su savo veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.