Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo srityje;

2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos bei tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą;  

3. gebėti atlikti teisės aktų analizę, teikti išvadas dėl teisės aktų;

4. turėti bendradarbiavimo su valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis patirties vaiko teisių apsaugos srityje;

5. mokėti rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pasiūlymus ir išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitus dokumentus savo veiklos srityje, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

2. rengia grupės koordinavimui priskirtų ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų projektus;

3. koordinuoja ir įgyvendina Vaiko gerovės veiksmų plano ir (ar) kitų valstybinių vaiko teisių apsaugos ir gerovės užtikrinimo programų priemones, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

4. organizuoja Šeimos politikos komisijos darbą ir techniškai ją aptarnauja;

5. organizuoja Neformalios šeimos tarybos darbą ir techniškai ją aptarnauja;

6. rengia teisės aktų projektus, reikalingus Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) ir organizuoja konkursą, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

7. tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

8. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos politikos srityje;

9. prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

10. pagal su grupės vadovu suderintą formą, nuolat renka statistinę informaciją, susijusią su vaikų situacija Lietuvos Respublikoje, atnaujina duomenis ir teikia juos pagal užklausas ministerijos vadovybei, grupės vadovui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams, fiziniams ar juridiniams asmenims;

11. koordinuoja priemones, skirtas vaiko teisių pažeidimų prevencijai ir priemones, skirtas viešinti bei didint visuomenės žinias apie vaiko teises, vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir susijusiais klausimais;

12. teikia metodinę pagalbą savo veiklos srityje kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

13. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų projektus jo veiklos srityje, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

14. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

15. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo narių raštus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus;

16. bendradarbiauja su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir kitomis jo veiklos srityje veikiančiomis organizacijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų įstaigų ir ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, rengiant informaciją ar nuomonę ministerijos internetiniam puslapiui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams pagal užklausas savo kompetencijų ribose; koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

18. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

19. atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;

20. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

21. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.