Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba teisės mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos politiką, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę;

5. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų;

6. išmanyti teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų rengimo taisykles, gebėti ir turėti patirties juos rengiant;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą;

8. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

9. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. analizuoja vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tendencijas, nacionalines strategijas, programas, įgyvendinamas priemones, gerąją praktiką vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje, teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tobulinimo;

2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų, analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tobulinimo;

3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei strateginio planavimo dokumentų projektus vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityse; teikia siūlymus grupės vadovui dėl šių ir kitų dokumentų vaiko gerovės srityje įgyvendinimo ir tobulinimo;

4. pagal poreikį, rengia Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) ir susijusių poįstatyminių aktų projektus, prižiūri VTAPĮ ir susijusių poįstatyminių aktų įgyvendinimą, praktikoje kylančius iššūkius ir rengia bei teikia pasiūlymus dėl šių iššūkių sprendimo;

5. rengia ir koordinuoja VTAPĮ praktinių įgyvendinimo priemonių (pavyzdžiui, vaiko apsaugos ir vaiko poreikių instrumento) rengimą, prižiūri jų įgyvendinimą ir praktikoje kylančius iššūkius, rengia bei teikia pasiūlymus dėl šių iššūkių sprendimo;

6. rengia teisės aktų projektus, reikalingus likusių be tėvų globos vaikų globai šeimoje ir šeimynoje (šeimyninei vaiko globai (rūpybai) įgyvendinti, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl jų tobulinimo;

7. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims dėl likusių be tėvų globos vaikų globos šeimoje ir šeimynoje, kitais vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės klausimais;

8. prižiūri Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos, patvirtintos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie ministerijos (toliau – GIMK programa) įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims dėl GIMK programos įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo, vertina praktikoje kylančius iššūkius ir rengia bei teikia pasiūlymus dėl šių iššūkių sprendimo;

9. rengia teisės aktų projektus, reikalingus Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugų globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotiems asmenims teikimui ir vaiko globos šeimoje ir įvaikinimo viešinimui, atrankos konkursui (toliau – konkursas) ir organizuoja konkursą, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

10. koordinuoja Vaiko gerovės veiksmų plano ir (ar) kitų valstybinių vaiko teisių apsaugos ir gerovės užtikrinimo programų priemonių įgyvendinimą, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

11. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių medžiagą, teikia grupės vadovui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės sritimis, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

12. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos politikos srityse;

13. prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

14. teikia metodinę pagalbą savo veiklos srityje kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

15. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų projektus jo veiklos srityje, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

16. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

17. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo narių raštus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus;

18. bendradarbiauja su ministerijos pavaldžiomis įstaigomis, kitomis jo veiklos srityje veikiančiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų įstaigų ir ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, rengiant informaciją ar nuomonę ministerijos internetiniam puslapiui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams pagal užklausas savo kompetencijų ribose; koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

19. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

20. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

21. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaiko teisių apsaugos politikos,  vaiko gerovės ir vaiko teisių įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikoje ir teikia siūlymus dėl priemonių vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės situacijos gerinimui;

22. atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;

23. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

24. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.