Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, arba teisės, arba ugdymo, arba verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos (toliau – ES) vaiko teisių apsaugos politiką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

4. išmanyti ES institucijų sąrangą ir vykdomą politiką vaiko teisių apsaugos srityje;

5. išmanyti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir jų atstovais principus;

6. gebėti atlikti teisės aktų analizę;

7. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų;

8. išmanyti teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų rengimo taisykles, gebėti ir turėti patirties juos rengiant;

9. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą;

10. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

11. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. analizuoja vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tendencijas, nacionalines, tarptautines ir ES institucijų strategijas, programas, įgyvendinamas priemones, gerąją praktiką vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje, teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tobulinimo;

2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų, analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos tobulinimo;

3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei strateginio planavimo dokumentų projektus vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityse, ypatingai vaikų apsaugos nuo bet kokios smurto formos srityje, teikia siūlymus grupės vadovui dėl šių ir kitų dokumentų vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje įgyvendinimo ir tobulinimo;

4. dalyvauja Europos Tarybos, ES institucijų bei Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO), Baltijos jūros valstybių tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje, ekspertų grupėse ar kitokio pobūdžio darbo grupėse rengiant strategijas, ES ir tarptautinius teisės aktus ir dokumentus vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas šiose grupėse svarstomais klausimais ir atstovauja ministerijai jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5. rengia išvadas dėl Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Teisingumo Teisme svarstomų bylų, susijusių su vaikais;

6. koordinuoja Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, įgyvendinimą bei koordinuoja ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;

7. dalyvauja Europos Tarybos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą komiteto veikloje;

8. organizuoja ir dalyvauja rengiant periodines ataskaitas dėl vaiko teises užtikrinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, Hagos privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui apie tarptautinių konvencijų vaiko teisių apsaugos srityje įgyvendinimą Lietuvoje bei ES Vaiko gerovės strategijos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrina jų savalaikį pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

9. rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl su aukščiau nurodytais dokumentais susijusių baigiamųjų išvadų įgyvendinimo, planuoja ir koordinuoja šių rekomendacijų ir pasiūlymų praktinį įgyvendinimą;

10. rengia medžiagą kitoms ataskaitoms vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės klausimais, ypatingai vaiko apsaugos nuo bet kokios smurto formos, pagal konvencijas ar kitus tarptautinius dokumentus, kuriuos yra ratifikavusi Lietuva;

11. Dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime bei kitų priemonių ir programų, skirtų vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus rengime bei vykdyme, ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

12. koordinuoja priemonių, skirtų organizuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams, ir jų šeimų nariams), įgyvendinimą;

13. analizuoja, teikia ir pristato ES institucijoms informaciją, susijusią su vaikais savo kompetencijų ribose;

14. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia grupės vadovui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės sritimis, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

15. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius įvaikinimą, įvaikinimo procedūras ir įtėviams bei jų įvaikintiems vaikams teikiamą pagalbą, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl jų tobulinimo;

16. teikia metodinę pagalbą kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims įvaikinimo, bet kokio smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos jiems, kitais vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės klausimais;

17. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos politikos srityje;

18. prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

19. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų projektus jo veiklos srityje, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

20. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

21. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo narių raštus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus;

22. bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų įstaigų ir ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija; rengia informaciją ar nuomonę Ministerijos internetiniam puslapiui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams pagal užklausas savo kompetencijų ribose; koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

23. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

24. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

25. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaiko teisių apsaugos politikos, vaiko gerovės ir vaiko teisių įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikoje ir teikia pasiūlymus dėl priemonių vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės situacijos gerinimui;

26. atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;

27. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

28. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

29. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.