Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, arba ugdymo mokslų, arba verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje ir (ar) šeimos politikos srityje;

 turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos politiką ir šeimos politiką, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;

 žinoti Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga ir įgyvendinimu, šeimos politika, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principus ir tvarką;

 turėti teisės aktų, programų rengimo ir ekspertinės patirties vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos srityse, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties;

 turėti vadybos žinių ir įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės veiklą;

 sugebėti numatyti grupės veiklos prioritetus ir perspektyvą;

 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 siekiant tinkamai organizuoti, planuoti, kontroliuoti grupės veiklą bei atsiskaityti už atliekamus darbus: paskirsto darbuotojams pavedimus pagal jų darbo ir kompetencijų sritį, nurodant įvykdymo terminą bei kontroliuojant jų vykdymą;

 siekiant efektyvios grupės veiklos, rūpinasi grupės darbuotojų darbo sąlygomis, darbo apmokėjimo ir kitais klausimais savo kompetencijų ribose;

 siekiant užtikrinti tinkamą vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą, šeimos gerovę, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsaugos politika ir šeimos politika projektus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

 siekiant užtikrinti teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsaugos politika ir šeimos politika įgyvendinimą, rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas vaiko teisių apsaugos ir šeimos politikos srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimo procesą;

 siekiant horizontaliai įtvirtinti prioritetus vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos srityse rengia pasiūlymus dėl kitus visuomenės gyvenimo aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektų;

 siekiant užtikrinti sklandų vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos įgyvendinimą teikia siūlymus dėl grupės kuravimo sričiai priskirtų ministerijai pavaldžių įstaigų darbo bei koordinuoja jų veiklą savo kompetencijos ribose;

 dalyvauja tarptautiniuose projektuose vaiko teisių apsaugos ir įgyvendinimo, šeimos klausimais, siekiant tobulinti šių sričių funkcionavimą ir tarptautinės patirties šiose srityse sklaidos;

 atstovauja grupės kompetencijai priskirtais klausimais kitose ministerijose, tarptautinėse organizacijose, žinybose, nevyriausybinėse organizacijose, esant vadovybės pavedimui, Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;

 dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos įgyvendinimo klausimais;

 siekiant optimaliai įvertinti pasiektus rezultatus ir jų efektyvumą, analizuoja informaciją apie vaiko teisių politikos ir šeimos politikos įgyvendinimo eigą;

 bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, siekiant atstovauti ministerijos poziciją bei užtikrinti tinkamą vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos įgyvendinimą;

 prižiūri grupės veiklą ir įgyvendina priemones, kurios efektyvina grupės darbą ir jo rezultatyvumą;

 užtikrina savalaikį ir kokybišką grupės kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

 pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų  ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja grupės veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui.