Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, arba ugdymo, arba verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį, susijusią su vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės, pageidautina ir su šeimos gerovės užtikrinimu;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos politiką, šeimos politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos (toliau – ES) vaiko teisių apsaugos politiką ir šeimos politiką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

4. išmanyti ES institucijų sąrangą ir vykdomą politiką vaiko teisių apsaugos ir šeimos politikos srityje;

5. turėti patirties rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus ir išvadas dėl teisės aktų projektų;

6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

8. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;

9. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. analizuoja vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politikos, taip pat šeimos politikos tendencijas, nacionalines, tarptautines ir ES institucijų strategijas, programas, įgyvendinamas priemones, gerąją praktiką vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės, šeimos politikos srityje, teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos tobulinimo;

2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų institucijų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų, analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos tobulinimo;

3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei strateginio planavimo dokumentų projektus vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityse, teikia siūlymus grupės vadovui dėl šių ir kitų dokumentų įgyvendinimo ir tobulinimo;

4. dalyvauja Europos Tarybos, ES institucijų bei Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO) ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje, ekspertų grupėse, kitokio pobūdžio darbo grupėse vaiko teisių įgyvendinimo ir apsaugos, šeimos politikos klausimais, rengiant strategijas, ES ir tarptautinius teisės aktus ir dokumentus vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje ir atstovauja ministerijai jo kompetencijai priskirtais klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų klausimų ir teisės aktų;

5. organizuoja ir dalyvauja rengiant periodines ataskaitas dėl vaiko teises užtikrinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos bei ES Vaiko gerovės strategijos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrina jų savalaikį pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

6. rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl su aukščiau nurodytais dokumentais susijusių baigiamųjų išvadų įgyvendinimo, planuoja ir koordinuoja šių rekomendacijų ir pasiūlymų praktinį įgyvendinimą;

7. rengia medžiagą kitoms ataskaitoms vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės klausimais, pagal konvencijas ar kitus tarptautinius dokumentus, kuriuos yra ratifikavusi Lietuva;

8. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime bei kitų priemonių ir programų, skirtų vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus rengime bei vykdyme, ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

9. analizuoja, teikia ir pristato ES institucijoms informaciją, susijusią su vaikais ir šeima savo kompetencijų ribose;

10. koordinuoja ir įgyvendina Vaiko gerovės veiksmų plano ir (ar) kitų valstybinių vaiko teisių apsaugos ir gerovės užtikrinimo programų priemones, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

11. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, ES institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia grupės vadovui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės sritimis, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

12. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos politikos ir šeimos politikos srityse;

13. prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

14. teikia metodinę pagalbą savo veiklos srityje kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

15. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų projektus jo veiklos srityje, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

16. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

17. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo narių raštus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus;

18. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie ministerijos, kitomis jo veiklos srityje veikiančiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų įstaigų ir ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija. Koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

19. koordinuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) prie ministerijos veiklą; sprendžia kylančius klausimus, susijusius su Tarnybos veikla; rengia ir įgyvendina bendras priemones vaiko teisių apsaugos srityje;

20. koordinuoja ir prižiūri priemonių, numatytų pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje programos „Sveikata“, įgyvendinimą;

21. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

22. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

23. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko teisių įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikoje ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl priemonių vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės situacijos gerinimui;

24. rengia informaciją ar nuomonę ministerijos internetiniam puslapiui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams pagal užklausas ir (ar) viešiesiems ryšiams pagal žiniasklaidos užklausas, susijusias su vaiko teisių apsauga;

25. atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;

26. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ar grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

27. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

28. nesant grupės vadovo, vykdo grupės vadovui priskirtas funkcijas, siekiant organizuoti, kontroliuoti bei užtikrinti grupės veiklą;

29. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.