Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą dizaino studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba aukštąjį koleginį ar jam prilygintą dizaino studijų krypties išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį grafinio dizaino ir kūrybos srityje;

3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo, strateginės komunikacijos sritis;

4. išmanyti grafinio dizaino tendencijas, tipografiką, technines specifikacijas spaudai ir internetui;

5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti su Adobe ir MS Office programiniais paketais;

8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas

1. formuoja ministerijos vizualinį identitetą, kuria dizaino ir stiliaus koncepciją;

2. atlieka kūrybinio grafinio dizaino ir techninio maketavimo, teksto iliustravimo darbus;

3. rengia animuotas vaizdo skaidres ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

4. rengia skaidres su tekstais, grafikais, lentelėmis pritaikytais formatais, ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

5. kuria informacinius skydelius, infografikus ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

6. pritaiko skaidres ir infografikus socialiniams tinklams;

7. rengia eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

8. atlieka leidinių, brošiūrų ir interneto išorinės bei vidinės svetainės apipavidalinimo darbus, užtikrina svetainių turinio valdymą ir tobulinimą, bendradarbiauja su  interneto svetainės administratoriais, kuria ir palaiko ministerijos interneto svetainės stilių; atlieka ministerijos interneto svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus priežiūrą;

9. fotografuoja ministerijos renginius ir įvykius, nuolat pildo ir tvarko skyriaus vaizdo archyvą, dalyvaudamas svarbiuose ministerijos renginiuose ir svečių vizituose bei rengdamas vaizdo medžiagą (nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt.);

10. teikia kūrybinius pasiūlymus ir sprendimus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti kokybišką ministerijos veiklos viešinimą;

11. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

12. rengia informacinę medžiagą informaciniams leidiniams socialinės apsaugos ir darbo tematika;

13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus;

14. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.