Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį politikos mokslų krypties, komunikacijos mokslų krypties, žurnalistikos mokslų krypties, rinkodaros studijų krypties ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žurnalistikos (spaudoje, radijuje arba televizijoje), ryšių su visuomene, komunikacijos vadybos, marketingo, arba reklamos srityse;

3. turėti darbo patirties administruojant interneto bei intraneto svetaines;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir platinti informaciją;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas

1. informuoja visuomenę apie socialinės apsaugos ir darbo aktualijas rengdamas pranešimus, informacinius straipsnius ar interviu ir teikdamas visuomenės informavimo priemonėms;

2. organizuoja informacijos skelbimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto (lietuvių ir anglų kalbomis, suderinus su tarptautinius klausimus ministerijoje kuruojančiu padaliniu) ir intraneto (lietuvių kalba) svetainėse, užtikrina svetainių turinio valdymą ir tobulinimą, koordinuoja interneto svetainės administratorių vykdomą šiose svetainėse informavimą apie ministerijos veiklą, renginius, aktualijas; kuria ir palaiko ministerijos interneto svetainės stilių; atlieka ministerijos interneto svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus priežiūrą;

3. administruoja ir vykdo ministerijos veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook ir kt. skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina aktyvumą ir populiarinimą tarp vartotojų;

4. kartu su ministro patarėju (ryšiams su visuomene), arba su juo suderinus rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, naujienų agentūroms, su ministru derina oficialią ministerijos poziciją pranešimams spaudai, rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų užklausas, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, rengia komentarus žiniasklaidai ir straipsnius, susijusius su ministerijos veikla, palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas ir rengia joms informacinius paketus, šiais klausimais konsultuoja ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį ir ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

5.  analizuoja visuomenės informavimo priemonių monitoringo aktuliais socialinės apsaugos ir darbo klausimais rezultatus;

6. rengia, renka, kaupia, apdoroja bei teikia visuomenei informaciją apie ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų ir (arba) įstaigų prie ministerijos numatomas darbotvarkes, savaitės įvykius ir renginius, pagal poreikį rengia ir platina ministerijos naujienlaiškį;

7. prenumeruoja spaudą ir paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;

8. rengia medžiagą informaciniams leidiniams socialinės apsaugos ir darbo tematika;

9. dalyvauja organizuojant švietėjiškas akcijas ir renginius;

10. rengia oficialias ministerijos sveikinimo kalbas, padėkas, pranešimus, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

11. skelbia skyriaus veiklos informaciją ministerijos intraneto puslapyje;

12. dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant ministerijos vidinę komunikaciją, užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones, dalyvauja formuojant ministerijos identitetą, organizuoja ministerijos vizijos, misijos, tikslų ir vertybių sklaidą, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vieningą ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą, nustatant vidinio komunikavimo poreikį ir planuojant vidinės komunikacijos priemones bei kanalus;

13. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. aktyviai bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais informuojant apie aktualijas, naujai ruošiamus teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo srityse;

15. atstovauja ministerijai visuomenės informavimo klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose;

16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis;

17. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.