Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo patirtį rengiant teisės aktų projektus;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą politiką, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

mokėti atlikti teisės aktų vertinimą, įvertinant, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei teisinės technikos reikalavimus;

gebėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti teisinę ir kitą informaciją bei rengti išvadas;

gebėti rengti dokumentus ir teikti išvadas dėl teisės aktų;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriui nustatytus uždavinius, rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, projektus;

vykdo teisės aktų, susijusių su finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, įgyvendinimo stebėseną, juos analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus bei išvadas dėl šių teisės aktų tobulinimo;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, projektų;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą įgyvendinimą, specialistus, rengia metodinius išaiškinimus, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą klausimais, skleidžia pažangią savivaldybių patirtį;

rengia sutarčių (susitarimų) su kredito davėjais, teikiančiais valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, užtikrinančius finansines paskatas jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, projektus;

stebi, analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus bei išvadas dėl finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikimo apskaitos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) tobulinimo;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių finansines paskatas jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, įgyvendinimą ir praktinį taikymą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis, įstaigomis, savivaldybių administracijomis, kredito davėjais teikia jiems metodinę ir organizacinę paramą;

pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, vykdomuose projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, klausimais;

siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams informaciją, ataskaitas valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų, užtikrinančių finansines paskatas jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikimo ir įgyvendinimo klausimais;

nustatyta tvarka nagrinėja valstybės institucijų, juridinių asmenų raštus, gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus, pagal kompetenciją konsultuoja juos (žodžiu, raštu, telefonu) finansinių paskatų jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, klausimais ir teikia pasiūlymus nurodytoms problemoms spręsti;

skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja skyrių pagal kompetenciją priskirtais klausimais;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.