Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

Šias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo šias funkcijas:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir jaunimo užimtumo klausimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;

būti susipažinusiam su aktyvios darbo rinkos politikos programomis, jų įgyvendinimo reikalavimais;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti darbo grupių veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti dokumentus;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

atlieka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) jaunimo užimtumo priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jaunimo užimtumo politikos gerinimo ir plėtojimo, siekiant užtikrinti efektyvų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą;

analizuoja Lietuvos Respublikos ir ES jaunimo užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo praktiką, problematiką ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo;

dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais paskirtais jam nustatytos veiklos srities klausimais;

renka, kaupia, sistemina, analizuoja darbo rinkos politikos duomenis ir rodiklius bei užtikrina jų pateikimą valstybės ir ES institucijoms;

bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), jaunimo užimtumo rėmimo politikos klausimais;

skyriaus vedėjo pavedimu teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktų projektų;

analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų jaunimo užimtumo srityje įgyvendinimą ir teikia informaciją atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, taip pat analizuoja kitų valstybių patirtį, rengia ataskaitas apie vykdomų tarptautinių įsipareigojimų darbo rinkos ir užimtumo rėmimo srityse įgyvendinimą;

skelbia informaciją ir koordinuoja informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą skelbimą interneto svetainėje www.jaunimogarantijos.lt ir socialiniuose tinkluose;

rengia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje;

organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su jam nustatytos veiklos srities klausimais;

nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su jam nustatytos veiklos srities klausimais;

rengia pranešimus ir apžvalgas apie jaunimo integravimo darbo rinkoje galimybes ir darbo rinkos pokyčius bei tendencijas;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

dalyvauja rengiant specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.