Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

Šias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo šias funkcijas:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių santykių srityje arba socialinės apsaugos ir darbo politikos srityje;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį, tarptautinį bendradarbiavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

turėti bendravimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis patirties;

žinoti EBPO struktūrą ir veiklos kryptis ministrui pavestose valdymo srityse;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjui Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimui, analizuoja EBPO veiklos kryptis ir prioritetus, EBPO teisės aktus ir kitus dokumentus, ir teikia išvadas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų įgyvendinimo galimybių;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos pasirengimą deryboms ir derybų procesą dėl Lietuvos Respublikos narystės EBPO, pagal ministrui pavestas valdymo sritis koordinuoja ir rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl EBPO teisės aktų; planuoja valstybės biudžeto lėšas, reikalingas įsipareigojimams, susijusiems su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) atstovavimu ir bendradarbiavimu su EBPO, vykdyti;

skyriui nustatytose veiklos srityse rengia ir teikia informaciją EBPO pagal jos komitetų parengtus klausimynus bei kitą prašomą informaciją;

siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams EBPO, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pavedus, atstovauja ministerijai EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto Socialinės politikos darbo grupės veikloje, kituose EBPO komitetuose ir darbo grupėse; suderina ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją;

koordinuoja kitų Lietuvos Respublikos atstovų veiklą EBPO, susijusią su ministrui pavestomis valdymo sritimis, Lietuvos Respublikos pozicijų ir pasisakymų rengimą;

rengia informaciją, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) bei kitomis institucijomis, koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų dalyvavimą bei dalyvauja EBPO rengiamose peržiūrose;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos narystės EBPO įsipareigojimų vykdymą ministrui pavestose valdymo srityse, rengia atsakymus į asmenų, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų, ES ir tarptautinių institucijų ir organizacijų paklausimus bei pavedimus, susijusius su EBPO, informuoja visuomenę apie EBPO aktualijas, susijusias su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

atlieka EBPO teisės aktų ministrui pavestose valdymo srityse vertimų dalykinį redagavimą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, EBPO bei kitomis tarptautinėmis ir ES institucijomis, užsienio valstybių institucijomis, socialiniais partneriais, kai sprendžiami jo veiklos sričiai priskirti klausimai;

ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse ir ES institucijose, užsienio valstybių institucijose;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas funkcijas ir ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis.