Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinės integracijos ir paramos politikos srityje;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

vadovauja Socialinių paslaugų skyriui (toliau – skyrius), sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą, paskirsto skyriaus darbuotojų darbą ir jį kontroliuoja tam, kad būtų tinkamai vykdoma socialinio darbo ir socialinių paslaugų, šeimos gerovės, demografinės būklės gerinimo politika;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su socialinio darbo ir socialinių paslaugų valdymu, organizavimu, administravimu, planavimu, finansavimu, mokėjimu, licencijavimu projektus ir analizuoja norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinį darbą ir socialines paslaugas nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti jų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų bei socialinio darbo sistemai;

teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

užtikrinant socialinio darbo kokybę šalies mastu planuoja socialinio darbo vystymosi strategines kryptis, rengia metodines rekomendacijas socialinio darbo organizavimui;

numato socialinių paslaugų vystymosi plėtros kryptis, bendradarbiaujant su ministerijos administracijos padaliniais, kitais valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, užtikrina socialinių paslaugų plėtros, šeimos gerovės programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis rengimą ir vykdymą, dalyvauja rengiant Lietuvos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, jų priemones, bendruosius projektų atrankos kriterijus, rengiant veiksmų programų priedus, Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją socialinių paslaugų srityje;

atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES Tarybos Socialinės apsaugos komiteto, kitų ES institucijų susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybės narių pozicijos dėl socialinių paslaugų politikos;

rengia ir teikia medžiagą ministrų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais ministerijos administracijose padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir derina su juo skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

prireikus dalyvauja ministerijos vykdomų programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), dalyvauja rengiant teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja rengiant specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos kitų administracijos padalinių ir darbuotojų parengtus dokumentus, susietus skyriaus kompetencija, pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

teikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl skyriaus

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministrų pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimus.