Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, socialinę paramą, vaikų globą (rūpybą);  

4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

6. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

9. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo A2 lygiu. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių šeimynų veiklą ir šeimynų dalyvių socialines garantijas, socialinės globos normas ir licencijavimą, socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms organizavimą bei teikimą, kitas socialinių paslaugų sritis, projektus, organizuoja ir koordinuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti teisės aktų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;

2. rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygas, koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) derybinius procesus su profesinėms sąjungomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje, dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, darbo sąlygų gerinimo ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties rengimo;

3. koordinuodamas tinkamą socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą, teikia metodinę paramą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

4. užtikrindamas socialinių paslaugų prieinamumą, rengia ir įgyvendina valstybines socialinių paslaugų programas (priemones) vaikams ir šeimoms;

5.  koordinuoja Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) diegimo priemonių plėtrą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbo kokybe;

6. bendradarbiaudamas su kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, ir kitomis institucijomis, rengia siūlymus dėl socialinės pagalbos vaikams, šeimoms organizavimo ir teikimo tam, kad būtų užtikrintas efektyvus socialinių paslaugų jiems teikimas;

7. dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinių paslaugų ir bendro intereso socialinių paslaugų;

8. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, nagrinėja savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

9. rengia ir teikia medžiagą ministrų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

10. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja ministerijos vykdomų programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

12.  vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

13.  kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

14.  nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

15.  tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

16.  vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.