Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Šias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo šias funkcijas:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinę apsaugą ir darbą, administracinį procesą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, baudžiamąjį procesą, būti įgudusiam juos taikyti praktiškai;

išmanyti ir mokėti taikyti teisinės technikos reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu,

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės tarnautojo dalykinėje srityje parengtų teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems teisės aktams, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir kitų institucijų bei įstaigų pateiktų teisės aktų projektų bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.);

siekiant atstovauti ministerijos interesams: kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, (toliau – ministerijos darbuotojai) rengia procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kartu su kitais ministerijos darbuotojais, rengia ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, techniškai aptarnauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisiją;

siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą, koordinuoja informacijos dėl Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir šios programos vykdymo stebėseną;

pagal skyriaus kompetenciją vertina dokumentų, parengtų atliekant viešuosius pirkimus, atitikimą teisės aktų reikalavimams;

siekiant užtikrinti korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą, atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

siekiant įgyvendinti ministerijos tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.