Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą,

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pensijų sistemos srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos pensijų sistemą;

išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos pensijų sistemą reglamentuojančius teisės aktus;

išmanyti Europos Tarybos socialinės apsaugos reglamentų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas pensijų klausimais ir sugebėti jomis vadovautis;

būti susipažinusiam su užsienio valstybių pensijų sistemomis, gebėti prireikus pritaikyti užsienio šalių patirtį Lietuvos Respublikos pensijų sistemai tobulinti;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis bei gebėti šias ataskaitas rengti;

sugebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengti apibendrinimus;

sugebėti vertinti ES teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei bei žinoti šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valdymo sistemą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo sritį, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) darbo reglamentus;

sugebėti rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių pensijų sistemą, projektus;

koordinuoja ES teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pensinį aprūpinimą, klausimus, prireikus rengia ES ir kitų valstybių institucijoms būtinus dokumentus arba teikia išvadas kitiems Ministerijos administracijos padaliniams bei Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Ministerijos darbuotojai), taip pat teikia Skyriaus vedėjui išvadas pensijų sistemos klausimais, rengiant tarptautines sutartis; Skyriaus vedėjui pavedus – dalyvauja derybose sudarant tarptautines sutartis;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo, rengia Lietuvos Respublikos poziciją pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina ją su suinteresuotomis institucijomis; teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose; esant būtinybei, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ES direktyvų ir (ar) kitų ES dokumentų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus; 

rengia ir (ar) ar dalyvauja rengiant koncepcijų, programų pensijų sistemos tobulinimo ar pertvarkymo klausimais projektus;

rengia rekomendacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba) dėl Lietuvos Respublikos ir tarptautinių pensijų teisės aktų taikymo, konsultuoja Valdybos darbuotojus šių teisės aktų taikymo klausimais;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų, visuomeninių organizacijų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus pensijų sistemos klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir institucijoms;

Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia ar dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas šioms institucijoms ir organizacijoms, siekiant užtikrinti Lietuvos pensijų sistemos tobulinimą ir būtinos informacijos apie pensijų sistemos plėtrą ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą pateikimą;

Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant pensijų sistemos vystymo problemas ir rengiant šios sistemos tobulinimo kryptis;

prireikus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant susijusius su pensijų  sistema įstatymų projektus, atstovauja Ministerijai Skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;

prireikus informuoja visuomenę apie priimtus teisės aktus pensijų sistemos klausimais bei konsultuoja gyventojus apie pensijų sistemos naujoves;

analizuoja statistinę, mokslinę bei kitą medžiagą pensijų sistemos klausimais ir pagal poreikį teikia šią medžiagą socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ar Ministerijos kancleriui, kitiems Ministerijos administracijos padaliniams bei Ministerijos darbuotojams, Lietuvos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

renka bei analizuoja medžiagą apie kitų valstybių praktiką sprendžiant pensijų sistemos klausimus;

bendradarbiauja, keičiasi informacija ir patirtimi su kitais Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojais bei su kitų valstybės, savivaldybių institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių valstybės institucijų darbuotojais, ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.