Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį Europos Sąjungos (toliau – ES) ar tarptautinių programų ir (arba) priemonių investicijų planavimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES investicijų planavimą ir administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

koordinuoja PMIF 2014–2020 m. nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) planavimą ir įgyvendinimą bei, vykdydamas nurodytas funkcijas:

užtikrina PMIF valdymo ir kontrolės sistemos bei administracinių procedūrų funkcionavimą;

užtikrina, kad pagal PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą projektai būtų įgyvendinami laiku;

organizuoja stebėseną ir patikras projektų įgyvendinimo vietose bei atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje;

užtikrina, kad PMIF programos lėšos būtų investuotos, kaip numatyta PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų naudojimo plane ir pasiekti suplanuoti rodikliai;

rengia PMIF programą, atlieka jos keitimus, vykdo jos įgyvendinimo priežiūrą ir programos uždarymą;

rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su PMIF programos įgyvendinimu Lietuvoje, derinant juos su nacionaliniais ir ES teisės aktais;

skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl įgaliotajai institucijai nustatytinų deleguotų funkcijų ir jų vykdymo reikalavimų, vykdo jos veiklos stebėseną;

planuoja PMIF programos kvietimus teikti paraiškas, kartu su įgaliotąja institucija organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

organizuoja PMIF Stebėsenos komiteto ir kitų komitetų bei darbo grupių (toliau – komitetų) darbą, derina komitetų sudėtį, įtraukiant ministerijų ir kitų suinteresuotų institucijų, organizacijų atstovus;

rengia ir teikia Europos Komisijai PMIF metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;

užtikrina duomenų apsikeitimą su Europos Komisija ir dokumentų teikimą per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą;

užtikrina, kad PMIF audito institucija gautų visą būtiną informaciją apie PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos procedūras bei finansuotus projektus;

kartu su įgaliotąja institucija rengia PMIF metinius komunikacijos planus;

vykdo informavimą apie PMIF programą;

administruoja atsakingos institucijos interneto svetainę ir talpina joje informaciją apie PMIF programą;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis ir ministerijos padaliniais;

bendradarbiauja su Europos Komisija, kitų valstybių narių atsakingomis institucijomis, taip pat suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis PMIF planavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kitais klausimais;

organizuoja PMIF programos nepriklausomą vertinimą, teikia nepriklausomų vertinimų ataskaitas Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir tvarka;

skyriaus vedėjui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, atstovauja PMIF programos įgyvendinimo klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, nevyriausybinėse ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijų, komitetų, darbo grupių struktūrose ir jų organizuojamuose renginiuose;

organizuoja priskirtų programų pasiektų rezultatų viešinimą pagal nustatytus reikalavimus;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.