Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinio draudimo ar pensijų srityje;

turėti patirties rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo, taip pat turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų valstybinio socialinio draudimo klausimais;

išmanyti teisės aktus, numatančius Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Vaikų išlaikymo fondo veiklą;

išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo įmokų bei šio draudimo išmokų mokėjimo klausimus;

išmanyti socialinės apsaugos principus, esamos socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas;

būti susipažinusiam su valstybinio socialinio draudimo administravimo sistema, šalies teisine sistema, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, taip pat išmanyti prognozavimo, modeliavimo ir analizės principus;

būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, žinoti teisės aktų rengimo tvarka;

mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa).

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas ir pavedimus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Vaikų išlaikymo fondo veikla.

Analizuoja kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija, kad juose siūlomos įteisinti nuostatos būtų tinkamai suderintos su socialinio draudimo garantijas reglamentuojančiais teisės aktais, teikia skyriaus vedėjui dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus.

Rengia informaciją, išvadas ar atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo narių bei kitų institucijų, taip pat piliečių paklausimus valstybinio socialinio draudimo įmokų bei išmokų mokėjimo klausimais.

Analizuoja valstybės institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių asocijuotų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo, įvertinus tokių pasiūlymų aktualumą, rengia argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių skyriaus vedėjui.

Analizuoja informaciją apie Vaikų išlaikymo fondo administravimą vykdančios įstaigos darbą, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus.

Siekiant užtikrinti vieningą teisės aktų taikymo praktiką, rengia paaiškinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms, atsakymus į institucijų ar piliečių paklausimus dėl valstybinį socialinį draudimą, Vaikų išlaikymo fondo veiklą reguliuojančių teisės aktų taikymo.

Analizuoja ir vertina ar valstybinį socialinį draudimą, Vaikų išlaikymo fondo veiklą reglamentuojantys teisės aktai atitinka Europos Sąjungos reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus. Pastebėjus neatitikimus teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų suderinamumo galimybių.

Siekiant tinkamai atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant valstybinio socialinio draudimo sistemos vystymo problemas.

Esant reikalui, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant su socialinio draudimo sistema, Vaikų išlaikymo fondo veikla susijusius įstatymų projektus, atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose.

Bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais skyriais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių ir dėl vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo, dalyvauja ministerijos darbo grupėse.

Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.