Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų ir PMIF veiklos ir administravimo principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

 turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

administruoja PMIF 2014–2020 m. nacionalinę programą (toliau – PMIF programa) ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

administruoja PMIF ir bendrojo finansavimo lėšas, rengia lėšų panaudojimo planus ir vykdo jų stebėseną;

planuoja ir administruoja PMIF programos techninės pagalbos lėšas, tikrina įgaliotosios institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaracijas bei rengia atsakingos institucijos išlaidų deklaracijas ir kitus su techninės pagalbos lėšų administravimu susijusius dokumentus;

rengia PMIF programos finansines ataskaitas ir dalyvauja rengiant metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai pagal patvirtintus reikalavimus;

rengia ir teikia PMIF programos finansines prognozes ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), administracijos padaliniams ir kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

planuoja ir atlieka PMIF programos atrankinių mokėjimo prašymų ir išlaidas įrodančių ir pateisinančių dokumentų patikras;

atlieka PMIF projektų patikras vietoje;

tikrina ir tvirtina paraiškas asignavimų valdytojui bei perduoda jas kitiems ministerijos padaliniams tolesniam administravimui;

atlieka PMIF pažeidimų administratoriaus funkcijas bei nustato sukčiavimo prevencijos, rizikos priemones ir vykdo jų priežiūrą;

organizuoja sprendimų dėl lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, grąžinimo priėmimo procesą bei susigrąžina šias lėšas, kaip tai numatyta teisės aktuose, rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir (ar) kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

administruodamas ES struktūrinių fondų lėšas:

informuoja įgyvendinančiąsias institucijas apie nustatytus arba įtariamus pažeidimus;

užtikrina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimą, vykdo grąžintinų ir grąžinamų lėšų kontrolę;

nagrinėja įgyvendinančiosios institucijos pateiktą informaciją ir išvadas apie pažeidimų tyrimus, inicijuoja ministerijos sprendimus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto, kuriame buvo nustatytas pažeidimas, įgyvendinimu;

informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir projekto vykdytoją apie priimtus ministerijos sprendimus dėl nustatyto pažeidimo;

teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės);

informuoja vadovaujančią instituciją apie įtariamus pažeidimus įgyvendinant finansines priemones;

inicijuoja ir koordinuoja reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;

inicijuoja sprendimų dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka, priėmimą;

vykdo galimų pažeidimų, įskaitant sukčiavimo atvejus, nusikalstamą veiką, įskaitant korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, prevenciją;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje ir 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemyje informaciją apie atliekamus veiksmus, kontroliuoja įgyvendinančiųjų institucijų duomenų įvedimą;

įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu;

administruoja ES struktūrinių fondų ir PMIF programos lėšas ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

dalyvauja priemonių uždarymo procedūrose;

bendradarbiauja su įgyvendinančiosiomis bei įgaliotąja institucijomis priemonių įgyvendinimo, finansų planavimo ir lėšų panaudojimo, lėšų grąžinimo, pažeidimų tyrimų ir kitais klausimais, užtikrina įgyvendinančiųjų ir įgaliotosios institucijų savalaikį informacijos, duomenų, ataskaitų ar kitų dokumentų pateikimą;

teikia dokumentus ministerijos Centralizuotam vidaus audito skyriui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms institucijoms, turinčioms teisę su jais susipažinti;

perduoda nesusigrąžintas lėšas tolesniam išieškojimui;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Parengti ir pateikti tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų biudžetą 2020 metams. 

2.     Audito institucijai pateikti Atsakingos institucijos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų išlaidų deklaraciją už praėjusius finansinius metus.

3.     Patikrinti ESFA pateiktas Įgaliotosios institucijos (ESFA) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos išlaidų deklaracijas.

4.     Atlikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus Europos socialinio fondo agentūroje.