Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo socialinės paramos srityje patirtį;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją ir teisėkūrą;

išmanyti ir mokėti taikyti teisinės technikos reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriui nustatytus uždavinius, padeda skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą, formuojant paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, koordinuojant jos įgyvendinimą;

padeda skyriaus vedėjui planuoti skyriaus veiklą paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityse;

rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, projektus;

vykdo teisės aktų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, įgyvendinimo analizę ir stebėseną, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus bei išvadas dėl šių teisės aktų tobulinimo;

padeda skyriaus vedėjui koordinuoti ministerijos vykdomų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, įgyvendinimą;

dalyvauja rengiant ministerijos strateginį planą bei teikia pasiūlymus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos finansavimo;

padeda skyriaus vedėjui koordinuoti skyriaus veiklos sričiai priskirtų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, įgyvendinimą;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų Europos Sąjungoje atstovavimą, koordinuoja tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, rengimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją, išvadas, apibendrinimus, reikalingus pateikti tarptautinėms organizacijoms;

nagrinėja Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, projektų tobulinimo, dalyvauja minėtų institucijų posėdžiuose, pasitarimuose svarstant paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus;

renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti, vykdo šiai paramai skirtų lėšų panaudojimo koordinavimą ir kontrolę, renka, sistemina ir analizuoja paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti administruojančių institucijų pateiktą informaciją apie suteiktą paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kiekvieną ketvirtį rengia ir teikia skyriaus vedėjui analitinę informaciją ir apibendrintus duomenis;

siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, skyriaus vedėjo pavedimu bendradarbiauja ir keičiasi informacija su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo bei tobulinimo klausimais;

analizuoja, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti;

rengia informaciją ir išvadas Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus;

padeda skyriaus vedėjui užtikrinti informacijos apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti sklaidą, organizuoja ir dalyvauja rengiant bei teikiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas ir informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

inicijuoja ir koordinuoja pasitarimų, mokymų, seminarų, konferencijų ir kitų priemonių paramos ir finansinių paskatų būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais organizavimą;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, rengia skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos paramos ir finansinių paskatų būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje dalį;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinio reguliavimo įgyvendinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.