Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje;

turėti patirties rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo, taip pat turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų valstybinio socialinio draudimo klausimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo įmokų bei šio draudimo išmokų mokėjimo klausimus;

išmanyti socialinės apsaugos principus, esamos socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, sugebėti analitiškai įvertinti mokslinę ar statistinę informaciją valstybinio socialinio draudimo sistemos klausimais;

išmanyti ES institucinę santvarką bei ES reglamentų, direktyvų bei kitų tarptautinės teisės normų socialinės apsaugos srityje taikymą, taip pat sugebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus, mokėti rengti apibendrinimus;

būti susipažinusiam su valstybinio socialinio draudimo administravimo sistema, šalies teisine sistema, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, taip pat išmanyti prognozavimo, modeliavimo ir analizės principus;

būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų rengimo tvarka;

mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas ir pavedimus, rengia atitinkamus teisės aktų projektus, susijusius su valstybinio socialinio draudimo taikymu.

Analizuoja kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija, kad juose siūlomos įteisinti nuostatos būtų tinkamai suderintos su socialinio draudimo garantijas reglamentuojančiais teisės aktais, teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus.

Rengia informaciją, išvadas ar atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo narių bei kitų institucijų, taip pat piliečių paklausimus valstybinio socialinio draudimo draustumo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų bei išmokų mokėjimo klausimais.

Analizuoja valstybės institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių asocijuotų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo, įvertinus tokių pasiūlymų aktualumą, rengia argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių skyriaus vedėjui.

Analizuoja informaciją apie valstybinį socialinį draudimą vykdančių įstaigų darbą, jų funkcijų pasikeitimą, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus.

Siekiant užtikrinti vieningą teisės aktų taikymo praktiką, rengia paaiškinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms, atsakymus į institucijų ar piliečių paklausimus dėl valstybinį socialinį draudimą reguliuojančių teisės aktų taikymo.

Analizuoja ir vertina ar valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus. Pastebėjus neatitikimus teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų suderinamumo galimybių.

Renka ir nagrinėja medžiagą apie kitų valstybių socialinio draudimo teisinių santykių reglamentavimo praktiką ir, esant reikalui, naudoja ją rengiant teisės aktų projektus. Pildo ir atnaujina informaciją pagal skyriaus kompetencijai priskirtas išmokas Europos Sąjungos bendroje Socialinės apsaugos informacinės sistemos (MISSOC) duomenų bazėje.

Siekiant tinkamai atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant valstybinio socialinio draudimo sistemos vystymo problemas.

Rengia ataskaitas ES institucijoms bei Lietuvos Respublikos pozicijos projektus. Dalyvauja tarptautinėse projektuose bei programose, kurios vykdomos skyriaus veiklos ribose.

Esant reikalui, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant susijusius su socialinio draudimo sistema įstatymų projektus, atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose.

Bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais skyriais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių ir dėl vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo, dalyvauja ministerijos darbo grupėse.

Tvarko skyriaus dokumentus, siekiant užtikrinti skyriaus bylų perdavimą ministerijos archyvui pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus.

Rengia socialinio draudimo sistemos reformų ir šios sistemos biudžeto finansų būklės ataskaitą, skirtą „Socialiniam pranešimui“.

Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.