Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo, su Skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo  taisykles;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą Ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į Ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus Ministerijos veiklos klausimais, organizuoja ir vykdo asmenų priėmimą pas Ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

priima asmenų prašymus ir skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją Ministerija gali gauti iš savo darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Ministerija negali gauti pati arba kuriuos privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

prašymą ar skundą pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja jį apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą;

bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija rengiant medžiagą ir informaciją Ministerijos veiklos klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, ministerijų atstovų tarpinstituciniams pasitarimams, paskirsto klausimus ir vertina iš Ministerijos padalinių gautas pažymas, pastabas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų klausimų, organizuoja aptarimus ir užtikrina ministerijos vadovybei medžiagos su argumentuotais pasiūlymais dėl Ministerijos pozicijos nagrinėjamais klausimais pateikimą nustatytais terminais;

nesant vedėjo ir jį pavaduojančio vyresniojo patarėjo organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina skyriaus veiklą.

Skyriaus vedėjo pavedimu informuoja Ministerijos struktūrinius padalinius, darbuotojus, įstaigas prie Ministerijos ir kitas Ministerijai pavaldžias įstaigas apie Ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus, kontroliuoja Ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;

vykdo asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą Ministerijoje kokybės stebėseną, analizuoja kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, Europos Sąjungos institucijų gerąją praktiką asmenų aptarnavimo srityje, kasmet skyriaus vedėjui jo nustatytais terminais teikia analizės išvadas ir siūlymus dėl asmenų aptarnavimo kokybės taikant vieno langelio principą Ministerijoje tobulinimo;

planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas Ministerijos vadovybę, Ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;

dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus Ministerijos veiklos klausimais;

dalyvauja ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe pagal Skyriaus veiklos sritis;

rengia ir teikia Ministerijos vadovybei ir (ar) Skyriaus vedėjui informaciją, susijusią su asmenų aptarnavimu Ministerijoje;

rengia ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir Ministerijos neįvykdytus pavedimus;

skelbia Ministerijos išorinėje interneto svetainėje Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;

Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ministerijai su Skyriais veiklos sritimi susijusiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

pagal Skyriaus veiklos sritį nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo, ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.