Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ES ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

išmanyti ES institucinę sąrangą, vykdomą politiką, ES teisės aktus, reglamentuojančius socialinę politiką, užimtumą, lygias galimybes ir nediskriminavimą, darbo santykius ir sąlygas, laisvą asmenų judėjimą, šeimos, vaikų ir jaunimo politiką;

išmanyti ES reikalų koordinavimą, ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą;

turėti patirties atstovaujant Lietuvą tarptautiniuose renginiuose;

mokėti dirbti su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema (toliau – LINESIS);

mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

stebi ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą, analizuoja šių dokumentų nuostatas;

analizuoja ir skyriaus vedėjui, esant reikalui, kitiems suinteresuotiems Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) ir institucijoms ar įstaigoms pateikia informaciją apie Komisijos ir ES Tarybai pirmininkaujančių valstybių darbotvarkes;

rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais su Nacionaline reformų darbotvarke ir Europos semestru susijusius dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse bei organizuoja informacijos pateikimą atsakingoms institucijoms ir įstaigoms;

organizuoja pasirengimą dvišaliams susitikimams su Europos Komisijos delegacija dėl Europos semestro procese vykdomų priemonių;

rengia Lietuvos Respublikos derybines pozicijas ministrui pavestoms valdymo sritims tenkančiais Europos Semestro, ir kitai aktualiais ES darbotvarkės klausimais, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais;

rengia ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, COREPER I ir II (Nuolatinių atstovų komitetai) posėdžiams bei ES Ministrų tarybų posėdžiams bei kitiems sutikimams rengimą ir pateikimą per LINESIS, siekiant užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų ES institucijose atstovavimą;

rengia ministrui informaciją ir pasisakymų projektus apie Lietuvos Respublikos pozicijas ES Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryboje bei Švietimo, jaunimo ir kultūros taryboje nagrinėjamais klausimais;

rengia informaciją ES Tarybos socialinės apsaugos komiteto posėdžiams, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais;

rengia ir teikia medžiagą ministrų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams ES Taryboje svarstomais, kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais;

skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Vyriausybės ES Komisijos ar kitų institucijų posėdžiuose, pristato Lietuvos Respublikos derybines pozicijas ministrui pavestoms valdymo sritims tenkančiais klausimais;

bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Nuolatine atstovybe ES Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir kitomis institucijomis siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujami Lietuvos Respublikos interesai ES;

organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų derinimą su Lietuvos Respublikos Seimo komitetais;

analizuoja ir apibendrina kitų valstybių patirtį dirbant ES klausimais, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl kitų valstybių patirties pritaikymo Lietuvoje;

atstovauja ir pristato pozicijas Šiaurės, Baltijos šalių ir Lenkijos koordinacinio komiteto veikloje bei pagal poreikį dalyvauja kitų komisijų, darbo grupių veikloje ES klausimais;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.