Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti pensijų sistemą, užimtumą, darbo santykius ir apmokėjimą bei mokesčių sistemos pagrindus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

išmanyti ir mokėti pritaikyti praktiniame darbe prognozavimo, aktuarinio modeliavimo ir duomenų bazių analizės principus;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo sritį, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijos darbo reglamentus;

sugebėti analitiškai įvertinti mokslinę, informacinę statistinę medžiagą socialinio draudimo ir pensijų klausimais;

sugebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus (ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kt.), rengti apibendrinimus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant pensijų sistemą reguliuojančių teisės aktų projektus;

atlieka pensijų sistemą reguliuojančių teisės aktų projektų ekonominę bei socialinę analizę, vertina jų atitiktį ES teisės aktų reikalavimams;

modeliuoja pensijų sistemos dizaino poveikį Valstybinio socialinio draudimo fondo ir apdraustųjų socialinių teisių turiniui ir apimčiai;

dalyvauja ruošiant pensijų sistemos išmokų biudžetines projekcijas Europos Komisijos (toliau – EK) Ekonominės politikos komiteto (EPC) Senėjimo darbo grupei (AWG) pagal jų pateiktas makroekonomines prielaidas ir metodologiją, esant poreikiui, gina jų patikimumą peer review procedūros metu tam, kad vėliau jos būtų naudojamos šalies finansinio stabilumo vertinimui ir rengiant informaciją Stabilumo programai;

dalyvauja atliekant Teorinės pensijų pakeitimo normos skaičiavimus pagal EK Socialinės politikos komiteto Indikatorių pogrupio reikalaujamą vieningą visoms valstybėms narėms metodiką;

siekiant užtikrinti pensijų sistemos atsparumą populiacijos senėjimo padariniams ateityje, socialinio draudimo biudžeto modelių pagalba, pasikeitus prielaidoms, nuolat tiria ir analizuoja pensijų sistemos būklę bei teikia pasiūlymus;

prognozuoja Lietuvos Respublikos pensijų sistemos ilgalaikį stabilumą bei pensijų išmokų lygį bei vertina šiuos rodiklius pagal EK nustatytą metodiką, lyginti su kitų valstybių rodikliais, vertinant pensijų sistemų ypatumus;

kaupia ir analizuoja statistinę, prognozinę ir kitą mokslinę informaciją apie pensijų kaupimo sistemos funkcionavimą Lietuvos Respublikoje, kaupimo pensijų sistemų ir jų reformų ekonominį bei socialinį poveikį kitose valstybėse;

analizuoja kitų ES valstybių socialinės apsaugos sistemas, siekiant pritaikyti geriausią praktiką tobulinant Lietuvos Respublikos pensijų sistemą;

kaupia ir atnaujina statistinę informaciją apie šalies ekonominius, demografinius socialinius rodiklius, siekiant užtikrinti būtinos informacijos pateikimą laiku bei atlikti būtinus paskaičiavimus dėl rengiamų teisės aktų projektų;

rengia valstybinių pensijų ir šalpos pensijų sistemų finansinį vertinimą, informaciją apie aprėpties būklę bei išmokų lygį, Skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl šių sistemų tobulinimo;

kaupia apdraustųjų, socialinio draudimo, kaupimo, šalpos ir valstybinių pensijų duomenų bazes ir formuoja įeinančią informaciją matematiniam socialinio draudimo sistemos prognozavimo modeliui;

rengia informaciją apie pensijų sistemą žiniasklaidai bei visuomenei, dalyvauja rengiant skaičiuokles ir kokybiškam visuomenės informavimui apie pensijų sistemą ir jos pokyčius reikalingus skaičiavimus;

Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ministerijai su Skyriais veiklos sritimi susijusiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

pagal Skyriaus veiklos sritį nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.