Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinės apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;

būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, pagyvenusių asmenų socialinę integraciją, garantijas;

turėti patirties rengiant ir vertinant teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pagyvenusių asmenų garantijų užtikrinimo klausimus;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių, kitų planavimo dokumentų projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

dalyvauja formuluojant strategines ministerijos veiklos kryptis, vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką pagyvenusių asmenų visapusiškos gerovės stiprinimo srityje ir jos įgyvendinimą siekiant, kad formuojama ir įgyvendinama politika užtikrintų pagyvenusių asmenų interesus;

teikia siūlymus ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams (toliau – viceministrai) dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų pagyvenusių asmenų visapusiškos gerovės klausimais vykdymo, tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas strategijų, programų, teisės aktų projektų, išvadų, pasiūlymų, ataskaitų parengimas ir jų pateikimas laiku ministrui, viceministrams;

analizuoja pagyvenusių asmenų gerovės sritį, jos ypatumus, teikia siūlymus ministrui, viceministrams dėl jos tobulinimo;

koordinuoja Tarptautinio Madrido veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo įgyvendinimą, pagal poreikį pasitelkia ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pagal jų veiklos sritį;

analizuoja pensijų, socialinio draudimo, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veiklos, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srities teisės aktus, teikia pasiūlymus ministrui, viceministrams, kad būtų galima suderinti pagyvenusiems asmenims teikiamas socialines garantijas, visapusiškos gerovės stiprinimą su jų interesais bei valstybės finansinėmis galimybėmis;

teikia siūlymus ministrui, viceministrams dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, vadovauja darbo grupėms savo veiklos srityje. Rengia teisės aktų projektus bei koordinuoja teisės aktų projektų rengimą ir pateikimą ministrui ir viceministrams, pagal poreikį pasitelkdamas ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pagal jų veiklos sritį;

koordinuoja veiklas, susijusias su pagyvenusių asmenų socialine integracija, garantijomis, bendrųjų kompetencijų ugdymu, su veiklos sritimi susijusių žmogiškųjų išteklių ir institucijų valdymu, pagal poreikį pasitelkdamas ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pagal jų veiklos sritį;

prireikus organizuoja pasitarimus su kitų institucijų valstybės tarnautojais ar darbuotojais pagyvenusių asmenų gerovės užtikrinimo klausimais, kad aptartų praktikoje iškilusias problemas, pagyvenusių asmenų gerovės užtikrinimo tobulinimo kryptis ir perspektyvas, sudarytų bendrą veiksmų planą;

analizuoja su savo veiklos sritimi susijusių įstaigų veiklą ir teikia išvadas ministrui, viceministrams institucinės sistemos tobulinimo ir administravimo klausimais, nuolat ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

analizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių pasiūlymus dėl pagyvenusių asmenų sritį reglamentuojančių teisės aktų, organizuoja, pasitelkdamas ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus pagal jų veiklos sritis, išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą, užtikrinant, kad būtų suderinti skirtingų socialinių ir profesinių grupių siekiai ir tikslai, taip pat sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos;

kompetencijai priklausančiais klausimais atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridiniu asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais bei užtikrinti bendradarbiavimą su šiame papunktyje nurodytais subjektais;

atstovauja ministerijai pagyvenusių asmenų politikos klausimais kitose ministerijose, tarptautinėse organizacijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, esant ministro pavedimui, Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia siūlymus dėl specialiųjų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygų – techninių specifikacijų rengimo bei specialiųjų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

teikia konsultacijas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo pagyvenusių asmenų gerovės įgyvendinimo klausimais;

vyriausiajam patarėjui atostogaujant, ar kitais atvejais jam nesant, jį pavaduoja ministro įsakymu paskirtas kitas vyriausiasis patarėjas;

pagal veiklos sritį ir poreikį koordinuoja ministro ir viceministrų pavedimų vykdymą;

rengia  ministerijos veiklos projektus ir jiems vadovauja ir/ar dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministrų pagal veiklos sritį pavedimus.