Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje;

išmanyti socialinės apsaugos ir valstybės tarnybos pagrindus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo įmokų bei šio draudimo išmokų mokėjimo klausimus;

išmanyti Europos Sąjungos institucinę santvarką bei ES reglamentų, direktyvų bei kitų tarptautinės teisės normų socialinės apsaugos srityje taikymą, taip pat sugebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus, mokėti rengti apibendrinimus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, žinoti teisės aktų rengimo tvarka;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas ir pavedimus rengia teisės aktų projektus, susijusius su Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu bei žalos atlyginimu asmenims, nukentėjusiems darbe iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Analizuoja kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija, kad juose siūlomos įteisinti nuostatos būtų tinkamai suderintos su socialinio draudimo garantijas reglamentuojančiais teisės aktais, teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus.

Rengia informaciją, išvadas ar atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo narių bei kitų institucijų, piliečių paklausimus Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo klausimais.

Analizuoja valstybės institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo, įvertinus tokių pasiūlymų aktualumą, rengia argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių skyriaus vedėjui.

Analizuoja informaciją apie valstybinį socialinį draudimą vykdančių įstaigų darbą, jų funkcijų pasikeitimą, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus. Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros institucijomis, Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo kontrolę sprendžiant nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, profesinių ligų patvirtinimo, darbingumo lygio nustatymo klausimus.

Gavus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymus ar pasiūlymus, rengia išvadų projektus, tarpininkavimo raštus dėl žalos atlyginimo darbe nukentėjusiems asmenims mokėjimo pagal tarpvalstybines sutartis arba atitinkamus teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, tobulinimo.

Siekiant užtikrinti vieningą teisės aktų taikymo praktiką rengia paaiškinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, atsakymus į institucijų ar piliečių paklausimus dėl valstybinį socialinį draudimą reguliuojančių teisės aktų taikymo.

Analizuoja ir vertina ar valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES teisę (acquis communautaire) bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus. Pastebėjus neatitikimus teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ar socialinės apsaugos ir darbo ministrui, viceministrui ar kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl jų suderinamumo galimybių.

Renka ir nagrinėja medžiagą apie kitų valstybių socialinio draudimo teisinių santykių reglamentavimo praktiką ir, esant reikalui, naudoja ją rengiant teisės aktų projektus.

Analizuoja ir sistemina Lietuvos Respublikos teismų praktiką sprendžiant dėl nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų nukentėjusių asmenų bylas, kad sukauptą informaciją būtų galima panaudoti tobulinant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą.

Rengia ataskaitas ES institucijoms bei Lietuvos pozicijos projektus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei programose, kurios vykdomos skyriaus veiklos ribose.

Ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų ministerijos administracijos padalinių ar Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant efektyviai spręsti socialinio draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo problemas.

Bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais skyriais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių ir dėl vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo.

Esant reikalui, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant susijusius su socialinio draudimo sistema įstatymų projektus.

Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.