Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį, susijusią su bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų veikla;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų veiklą;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nevyriausybinių organizacijų plėtros ir bendruomenių veiklos politikos sritis;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

dalyvauja formuojant strategines Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) nevyriausybinių organizacijų plėtros, bendruomenių veiklos kryptis; vertina ir teikia siūlymus dėl ministerijos formuojamos valstybės nevyriausybinių organizacijų plėtros, bendruomenių veiklos sričių politikos ir jos įgyvendinimo siekiant, kad formuojama ir įgyvendinama politika užtikrintų tinkamą šių sričių atstovų interesų atstovavimą;

koordinuoja Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymų įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoja ir rengia šių įstatymų nuostatų keitimus, prireikus rengia išvadas dėl kitų institucijų pateiktų derinti šių įstatymų pakeitimo projektų;

dalyvauja Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) darbe, asmeniškai teikia siūlymus šios Tarybos darbo planams, siekiant užtikrinti nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos strateginių krypčių įgyvendinimą;

siekiant aptarti organizacijų veiklos tobulinimo ir (ar) vystymo kryptis bei perspektyvas, sprendžia praktikoje iškilusias problemas bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, kaimo ir miesto bendruomenėmis;

teikia siūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo;

analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis, pagal veiklos sritį teikia ministrui siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, vadovauja jam priskirtos srities darbo grupėms;

rengia teisės aktų projektus nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, politikos, socialinio verslo vystymo srityse, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) bei kitomis institucijomis;

koordinuoja programas ir priemones, susijusias su bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo veiklos sritimis;

analizuoja bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų veiklos sistemą, jos ypatumus, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šios sistemos veiklos efektyvinimo;

koordinuoja bei teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų veiklą reguliuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo tam, kad būtų užtikrintas bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo veiklos reguliavimo srities nuostatų atitikimas kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatoms bei priimtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimas;

analizuoja su jo veiklos sritimi susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia ministerijos vadovybei išvadas, pastabas ar pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų ir dokumentų tobulinimo, kontroliuoja ir vertina gautų pavedimų vykdymą;

rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų bei kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų srityse;

organizuoja pasitarimus su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo politikos plėtojimo klausimais;

analizuoja su jo veiklos sritimi susijusių įstaigų ir organizacijų veiklą ir teikia išvadas ministerijos vadovybei dėl šių įstaigų ir/ar organizacijų veiklos tobulinimo, nuolat ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kaimo ir miesto bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo ministerijos ir kitų institucijų darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su gyventojais, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, miesto ir kaimo bendruomenėmis, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais bei užtikrinti bendradarbiavimą su šiame papunktyje nurodytais subjektais;

ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose;

pagal poreikį atstovauja bendruomenių plėtros, nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo klausimais ES institucijų organizuojamose darbo grupėse, kituose su šiomis sritimis susijusiuose tarptautiniuose renginiuose;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų sąlygų rengimo – techninių specifikacijų, specialiųjų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

rengia  ministerijos veiklos projektus ir jiems vadovauja bei dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

vyriausiajam patarėjui atostogaujant, ar kitais atvejais jam nesant, jį pavaduoja ministro įsakymu paskirtas kitas vyriausiasis patarėjas;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministrų pagal veiklos sritį pavedimus.