Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą žurnalistikos studijų krypties arba politikos mokslų studijų krypties, arba komunikacijos studijų krypties, arba sociologijos studijų krypties, arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, komunikacijos ar žurnalistikos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo sistema, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją;

išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo sritį;

būti susipažinusiam su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimais;

gebėti savarankiškai planuoti, koordinuoti ryšių su visuomene ir komunikacijos projektų įgyvendinimą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų, arba prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginę komunikaciją ir viešųjų ryšių veiklas ministerijos veiklos srityse, kuriant teigiamą Lietuvos socialinės apsaugos sistemos įvaizdį, informuojant visuomenę apie ministerijos formuojamą politiką, plėtojant ryšius su visuomene, tobulinant ministerijos vidinę komunikaciją ir komunikaciją su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis;

dalyvauja kuriant ministerijos visuomenės informavimo strategijas, veiksmų planus, organizuojant ir rengiant informacines priemones, koordinuojant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešosios informacijos sklaidą, atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo aktualijas ir jų svarbą, parenkant tinkamiausias ryšių su visuomene bei strateginės komunikacijos priemones;

koordinuoja visuomenei teikiamos informacijos apie ministerijos formuojamą socialinės apsaugos ir darbo politiką, parengtus teisės aktus, socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras), socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) ir įstaigų prie ministerijos vadovų organizuojamus susitikimus, vizitus, užsienio specialistų apsilankymus, ministerijos darbuotojų svarbius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitos, susijusios su ministerijos veikla, informacijos rinkimą, kaupimą, rengimą ir apdorojimą;

organizuoja visuomenės informavimą, informacijos rengimą ir teikimą visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei ministrui pavestose valdymo srityse;

koordinuoja ir kontroliuoja informacijos skelbimą ministerijos interneto ir intraneto svetainėse, užtikrina svetainių turinio valdymą ir tobulinimą, koordinuoja šiose interneto svetainėse administratorių vykdomą informavimą apie ministerijos veiklą, renginius, aktualijas;

organizuoja medžiagos ministerijos informaciniams leidiniams rengimą bei jų leidybos darbus;

rengia ir platina spaudos pranešimus apie ministerijos atstovų susitikimus, aktualius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose aptariamus / priimamus klausimus / sprendimus;

aktyviai bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis, prisideda organizuojant visuomenės informavimo atstovų susitikimus su ministerijos darbuotojais;

dalyvauja organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas visuomenės informavimo priemonėse socialinės apsaugos ir darbo srityje;

vykdo ministerijos vidinę komunikaciją, platina aktualią informaciją ministerijos darbuotojams, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones, teikia siūlymus grupės vadovui dėl vidinės komunikacijos tobulinimo;

fiksuoja ministerijos vykdomos politikos atspindėjimą visuomenės informavimo priemonėse, prisideda organizuojant kasdienį visuomenės informavimo priemonių pranešimų monitoringą bei grafinį duomenų pateikimą ministerijos veiklos tematika;

teikia metodinę pagalbą ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams dėl strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene politikos efektyvumo;

organizuoja ministerijos atstovų ir visuomenės informavimo priemonių atstovų susitikimus, rengia spaudos konferencijas, organizuoja ministerijos darbuotojų interviu su visuomenės informavimo atstovais, koordinuoja ir organizuoja informacinių pranešimų skelbimą;

prisideda inicijuojant ir planuojant ryšių su visuomene renginius, svarbiausių istorinių Lietuvos socialinės apsaugos datų minėjimą, rengiant ryšių su visuomene bei strateginės komunikacijos projektus, informuojančius apie ministerijos veiklą ministrui pavestose valdymo srityse;

atstovauja ministerijai visuomenės informavimo srityje kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

teikia siūlymus grupės vadovui dėl strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene veiklos efektyvumo;

vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus bei užduotis.