Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų ir (arba) kitų ES programų investicijų planavimo ar įgyvendinimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija ir teikia tvirtinti ministerijai priskirtų administruoti veiksmų programos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų keitimus;

vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba kai įgyvendinamos finansinės priemonės - vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

siekdamas skaidraus ir efektyvaus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, stebi priskirtų priemonių įgyvendinimą, lėšų investavimo spartą, analizuoja pasiektus rezultatus ir trukdžius, rengia priskirtų priemonių įgyvendinimo ataskaitas ir užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

suveda informaciją į ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014;

inicijuoja ir organizuoja vertinimų atlikimą, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei priskirtų priemonių įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

bendradarbiauja su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai), administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais priskirtų administruoti priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo klausimais;

teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;

teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

bendradarbiauja su įgyvendinančiąja institucija projektų bei priemonių įgyvendinimo klausimais, kontroliuoja savalaikį įgyvendinančios institucijos teikiamos informacijos, duomenų bei ataskaitų pateikimą;

organizuoja projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis priežiūros komitetų darbą;

dalyvauja susitikimuose su projektų vykdytojais, sprendžiant priskirtų priemonių projektų įgyvendinimo klausimus, vykdo vizitus į projektų įgyvendinimo vietas;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.