Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu;

išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja ES institucijų organizuojamuose susitikimuose audito klausimais;

teikia siūlymus dėl ES fondų / programų auditų strategijos;

tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracinių padalinių:

veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems galiojantiems teisės aktams;

vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);

strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;

įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagrįstumą ir vykdymą;

turto valdymo ir naudojimo teisėtumą ir efektyvumą;

tikrina ir vertina ES fondų / programų administravimą:

atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;

remdamasis atliktų auditų rezultatais, kasmet rengia EK metines kontrolės ataskaitas bei nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;

stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) pažymas;

atsako už vidaus audito rezultatus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.