Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį politikos mokslų studijų krypties arba komunikacijos mokslų studijų krypties, arba žurnalistikos mokslų studijų krypties, arba rinkodaros studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žurnalistikoje (spaudoje, radijuje arba televizijoje) arba ryšių su visuomene, arba komunikacijos vadybos, arba marketingo, arba reklamos srityse;

turėti darbo patirties administruojant interneto bei intraneto svetaines;

žinoti ir mokėti taikyti: Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir platinti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

informuoja visuomenę apie socialinės apsaugos ir darbo aktualijas rengdamas pranešimus, informacinius straipsnius ar interviu ir teikdamas visuomenės informavimo priemonėms;

ruošia nuolatinį visuomenės informavimo priemonių monitoringą aktuliais socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

atrenka ir platina naujienų agentūrų pranešimus (susijusius su socialinės apsaugos ir darbo sritimis) socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai);

rengia, renka, kaupia, apdoroja bei elektroniniu būdu teikia visuomenei informaciją apie ministerijos darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų organizuojamus susitikimus, vizitus, užsienio specialistų apsilankymus, ministerijos darbuotojų svarbius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus;

rengia ir platina informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose numatomus svarstyti ministerijos teikiamų teisės aktų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos tarnyba; rengia medžiagą ministerijos informaciniams, reklaminiams leidiniams;

rengia informacinius paketus spaudos konferencijoms;

teikia informacinę medžiagą nacionalinei ir regioninei žiniasklaidai ministerijos veiklos sričių aktualijomis;

įgyvendina vidinės komunikacijos, ministerijos įvaizdžio formavimo veiklas;

rengia informacinę medžiagą informaciniams leidiniams socialinės apsaugos ir darbo tematika;

skelbia ir atnaujina aktualią informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėse, apie tai informuoja naujienų agentūras;

dalyvauja organizuojant švietėjiškas akcijas ir renginius;

ruošia informaciją apie svarbių, aukšto rango užsienio svečių vizitus visuomenės informavimo priemonių atstovams ir juose dalyvauja;

planuoja informacijos sklaidą šalies regioniniuose leidiniuose, kai į regionus susitikti su gyventojais vyksta socialinės apsaugos ir darbo ministras;

administruoja ministerijos profilį socialiniame tinkle „Facebook“, užtikrina jo aktyvumą ir populiarinimą tarp vartotojų;

aktyviai bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais informuojant apie aktualijas, naujai ruošiamus teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo srityse;

atstovauja ministerijai visuomenės informavimo klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose;

vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovo pavedimus bei užduotis.