Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo socialinio draudimo srityje patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo sritį, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

žinoti valstybinio socialinio draudimo administravimo sistemą bei išmanyti sveikatos draudimo bei mokesčių administravimo sistemas;

išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinio socialinio draudimo sistemą, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą bei socialinio draudimo garantijas.

išmanyti esamos socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, sugebėti analitiškai įvertinti mokslinę ir statistinę informaciją valstybinio socialinio draudimo sistemos klausimais;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas ir pavedimus, rengia atitinkamus teisės aktų projektus, susijusius su valstybinio socialinio draudimo taikymu finansų srityje;

analizuoja kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija, kad juose siūlomos įteisinti nuostatos būtų tinkamai suderintos su socialinio draudimo garantijas bei finansus reglamentuojančiais teisės aktais. Teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus;

rengia informaciją, išvadas ar atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo narių bei kitų institucijų, taip pat piliečių paklausimus valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų bei išmokų mokėjimo klausimais;

analizuoja valstybės institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių asocijuotų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinio socialinio draudimo finansus, tobulinimo, įvertinus tokių pasiūlymų aktualumą, rengia argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių skyriaus vedėjui;

analizuoja informaciją apie valstybinį socialinį draudimą vykdančių įstaigų darbą, jų funkcijų pasikeitimą, kolektyvinių sutarčių sudarymą, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus;

siekiant užtikrinti vieningą teisės aktų taikymo praktiką, rengia paaiškinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, atsakymus į institucijų ar piliečių paklausimus dėl valstybinio socialinio draudimo finansus reguliuojančių teisės aktų taikymo;

kasmet organizuoja medžiagos pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei jo vykdymo ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo;

analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą bei jo vykdymo ataskaitą, siekiant sudaryti galimybę ministerijai stebėti ir vertinti Valstybinio socialinio draudimo fondo finansų pokyčius;

renka ir nagrinėja medžiagą apie kitų valstybių socialinio draudimo teisinių santykių reglamentavimo praktiką ir, esant reikalui, naudoja ją rengiant teisės aktų projektus;

kaupia informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo eigą, prireikus atlieka įstatymų projektų ekonominio pagrindimo paskaičiavimus;

siekiant tinkamai atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant valstybinio socialinio draudimo sistemos vystymo problemas;

prireikus dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant susijusius su valstybinio socialinio draudimo sistema įstatymų projektus, atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais skyriais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių ir dėl vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo, dalyvauja ministerijos ir tarpžinybinėse darbo grupėse;

tvarko skyriaus dokumentus, siekiant užtikrinti skyriaus bylų perdavimą ministerijos archyvui pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus;

laikinai nesant skyriaus vedėjo antrumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.