Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo korupcijos prevencijos srityje patirtį;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės turto valdymą, viešųjų pirkimų vykdymą;

išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;

gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, vertinti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei rengti analitinę medžiagą jam pavestoje kuruoti srityje;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekdamas padėti ministrui vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, atlieka jam pavestos kuruoti srities stebėseną, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus;

pataria ir teikia informaciją ministrui, viceministrams, patarėjams, ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai pavaldžių įstaigų atstovams patarėjo kompetencijai priskirtais klausimais;

bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, koordinuoja ministerijos veiklą šioje srityje;

bendradarbiauja nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, padeda rengti motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, dalyvauja korupcijos prevencijos darbo grupių veikloje;

renka, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl geresnio jų veiklos valdymo, veiklos skaidrumo didinimo;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina kitų institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų;

rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

teikia ministrui siūlymus dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų veiklos teisėtumo užtikrinimo, tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų priežasčių pašalinimo;

ministerijos vadovybės pavedimu vertina ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose bei įstaigose atliktų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos teisėtumo, tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimų / patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą bei teikia rekomendacijas, kaip didinti tyrimų / patikrinimų ministerijai pavaldžiose įstaigose efektyvumą ir kokybę;

teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja užfiksuotus faktus apie korupcinio pobūdžio nusikaltimus ar gautus pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose bei įstaigose;

ministro pavedimu dalyvauja ministerijos žinioje esančių kolegialių valdymo organų (kolegijų, tarybų, valdybų) posėdžiuose, teikia juose svarstomiems sprendimams priimti reikalingą medžiagą;

pataria ministrui bendraujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų fizinių, juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų, kitų organizacijų atstovais;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.