Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą vadybos studijų krypties ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų ekspertinio ir analitinio darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo su valstybinio planavimo viešojo sektoriaus projektais, kuriems siekiama gauti Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos (toliau – ES) ar kitą tarptautinę paramą arba strateginio planavimo viešajame sektoriuje srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, strateginį planavimą viešajame sektoriuje, visuomenės informavimą, taip pat išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ES socialinės apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo politiką;

išmanyti projektinį valdymą ir modernių vadybos sistemų taikymo viešajame sektoriuje metodus ir praktiką;

būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politiką ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, Lietuvos Respublikos pozicijų bei ataskaitų iš ES institucijų darbo susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalbomis;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – grupės darbuotojai) veiklą;

mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

planuoja ir organizuoja grupės darbą bei yra atsakingas už grupės funkcijų ir grupei pavestų pavedimų kokybišką ir savalaikį vykdymą;

dalyvauja rengiant pozicijas ES institucijose svarstomais socialinės apsaugos klausimais;

užtikrina koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose, tarpinstituciniuose veiksmų planuose;

užtikrina projektinį valdymą ir modernių vadybos sistemų diegimą ministerijoje;

teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl efektyvių vadybos sistemų diegimo;

teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prioritetų ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą skurdo mažinimo srityje ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;

organizuoja ministerijos ir kitų valstybės institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų įtakos socialinės atskirties lygio kitimui ir socialinei atskirčiai analizę ir vertinimą;

užtikrina ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimo socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse analizę ir vertinimą;

dalyvauja įvairiose kitų valstybės institucijų, įstaigų teisės aktų rengimo ir įgyvendinimo procesuose bei komisijų ir darbo grupių veikloje;

atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose sprendžiant grupės kompetencijai priskirtus klausimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal grupei priskirtų įgyvendinti programų ir (ar) priemonių koordinavimą ir kontrolę;

užtikrina specialiųjų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygų – techninių specifikacijų, specialiųjų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų) parengimą, Grupės veikloje reikalingų mažų vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimų vykdymą;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas ir ministro pavedimus bei užduotis.