Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti darbo patirties ryšių su visuomene srityje;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją, ryšius su visuomene;

gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

gebėti planuoti, savarankiškai organizuoti savo veiklą;

mokėti anglų arba vokiečių kalbą B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant padėti ministrui organizuoti politinę veiklą:

 pataria ministrui organizuojant politinę veiklą, politinius susitikimus, renginius;

pataria ministrui palaikant komunikaciją su tikslinėmis grupėmis, socialiniais partneriais;

pataria ministrui vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą;                                                                                 

renka, sistemina, analizuoja ir operatyviai pateikia ministrui informaciją apie politines aktualijas;

pataria ministrui bendraujant su politiniais partneriais, Seimo nariais;

pataria ministrui bendraujant su kitų ministerijų ir institucijų atstovais;

pataria ministrui bendraujant su nevyriausybinių organizacijų atstovais;

atstovauja ministrui bendraujant su žiniasklaidos priemonių ir visuomenės atstovais;

teikia ministro poziciją aktualiais klausimais žiniasklaidos priemonių ir visuomenės atstovams.