Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo ir pensijų, būsto ir socialinės paramos politikos sritį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, strategijų, programų, koncepcijų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;

gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas,  rengti analitinę medžiagą jo veiklos srityje;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekdamas padėti ministrui vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, atlieka stebėseną jo veiklos srityje, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus;

inicijuoja susitikimus svarbiais jo veiklos srities klausimais su kitomis institucijomis (Vyriausybe, Seimu, kitomis ministerijomis), dalyvauja kitų institucijų inicijuotuose susitikimuose;

koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojų atstovavimą Seimo komitetuose;

informuoja ministerijos specialistus apie ministro išsakomus prioritetus, padeda darbuotojams juos suprasti ir įgyvendinti;

pataria ministrui valstybinio socialinio draudimo, pensijų, būsto ir socialinės paramos klausimais;

teikia išvadas ir reikalingą medžiagą ministrui dėl ministerijoje rengiamų ir parengtų strateginių, socialinės apsaugos klausimus reglamentuojančių dokumentų, taip pat dėl klausimų, numatomų svarstyti Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose, Seimo komitetuose;

pagal kompetenciją informuoja ministrą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos vykdymo procesą ministerijos viduje, galimas problemas ir jų sprendimo būdus;

ministrui pavedus dalyvauja ministerijos žinioje esančių kolegialių valdymo organų (kolegijų, tarybų, valdybų) posėdžiuose, teikia juose svarstomiems sprendimams priimti reikalingą medžiagą;

ministrui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie ministerijos vykdomą socialinę politiką, pristato priimtus socialinės politikos sprendimus žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, visuomenei, vykdo kitus ministro pavedimus;

pataria ministrui bendraujant su kitų ministerijų ir institucijų atstovais.