Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos politikos sritį ir valstybinio socialinio draudimo ir pensijų politikos sritį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, strategijų, programų, koncepcijų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;

6.6. gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, rengti analitinę medžiagą jo veiklos srityje;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas padėti ministrui vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, atlieka stebėseną jo veiklos srityje, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus;

7.2. inicijuoja susitikimus svarbiais jo veiklos srities klausimais su kitomis institucijomis (Vyriausybe, Seimu, kitomis ministerijomis), dalyvauja kitų institucijų inicijuotuose susitikimuose;

7.3. koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojų atstovavimą Seimo komitetuose;

7.4. informuoja ministerijos specialistus apie ministro išsakomus prioritetus, padeda darbuotojams juos suprasti ir įgyvendinti;

7.5. pataria ministrui neįgaliųjų socialinės integracijos politikos ir valstybinio socialinio draudimo ir pensijų klausimais;

7.6. teikia išvadas ir reikalingą medžiagą ministrui dėl ministerijoje rengiamų ir parengtų strateginių, socialinės apsaugos klausimus reglamentuojančių dokumentų, taip pat dėl klausimų, numatomų svarstyti Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose, Seimo komitetuose;

7.7. pagal kompetenciją informuoja ministrą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos vykdymo procesą ministerijos viduje, galimas problemas ir jų sprendimo būdus;

7.8. ministrui pavedus dalyvauja ministerijos žinioje esančių kolegialių valdymo organų (kolegijų, tarybų, valdybų) posėdžiuose, teikia juose svarstomiems sprendimams priimti reikalingą medžiagą;

7.9. ministrui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie ministerijos vykdomą socialinę politiką, pristato priimtus socialinės politikos sprendimus žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, visuomenei, vykdo kitus ministro pavedimus;

7.10. pataria ministrui bendraujant su kitų ministerijų ir institucijų atstovais.