Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

 

1.2. išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

 

1.3. gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;

 

1.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

 

1.6. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu;

 

1.7. išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

 

1.8. žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

1.9. būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

 

1.10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

1.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

2.1. dalyvauja ES institucijų organizuojamuose susitikimuose audito klausimais;

 

2.2. teikia siūlymus dėl ES fondų / programų auditų strategijos;

 

2.3. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracinių padalinių:

 

2.3.1.veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems galiojantiems teisės aktams;

 

2.3.2.vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);

 

2.3.3.strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriu;

 

2.3.4.įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagrįstumą ir vykdymą;

 

2.3.5.turto valdymo ir naudojimo teisėtumą ir efektyvumą;

 

2.4. tikrina ir vertina ES fondų / programų administravimą:

 

2.4.1.atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;

 

2.4.2.remdamasis atliktų auditų rezultatais, kasmet rengia EK metines kontrolės ataskaitas bei nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

 

2.5. vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;

 

2.6. stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) pažymas;

 

2.7. atsako už vidaus audito rezultatus;

 

2.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriaus priskirtų funkcijų vykdymas.