Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio draudimo srityje;

turėti teisės aktų projektų rengimo patirties;

išmanyti Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Nedarbo socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo įmokų bei šio draudimo išmokų mokėjimo klausimus;

išmanyti Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo bei Vaikų išlaikymo fondo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

išmanyti socialinės apsaugos principus, esamos socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą politiką tobulinant esančią socialinio draudimo sistemą bei tobulinimo kryptis;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo sritį, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijos darbo reglamentus;

būti susipažinusiam su mokesčių (gyventojų pajamų, pelno, sveikatos ir panašiai) struktūra ir jų administravimu, teisės aktais, reglamentuojančiais įvairius mokesčius;

sugebėti savarankiškai ir laiku atlikti pavestus darbus, planuoti bei organizuoti savo ir skyriaus darbą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa).

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Organizuoja skyriaus darbą, formuoja skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) ilgalaikes ir kasdienines užduotis, kontroliuoja ir vertina jų vykdymą siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų skyriaus darbą bei savalaikį ir kokybišką pavedimų atlikimą.

Organizuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro, viceministro ar kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką koncepcijų, programų, teisės aktų projektų, reikalingos medžiagos, išvadų, pasiūlymų, ataskaitų parengimą ir savalaikį pateikimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, esant būtinybei asmeniškai rengia ar dalyvauja rengiant minėtus dokumentus.

Analizuoja socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas tikslu teikti ministerijos vadovybei savo išvadas bei pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo ar naujų sistemų kūrimo.

Nagrinėja medžiagą, susijusią su klausimais, įtrauktais į Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdžių darbotvarkes, gauna papildomą informaciją, teikia savo išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei, kaupia ir apibendrina šią medžiagą, dalyvauja šios tarybos posėdžiuose siekiant paruošti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais. 

Analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) darbą vykdant Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, siekiant gerinti socialinio draudimo sistemos administravimą bei draudėjų ir apdraustųjų aptarnavimą; aiškinasi šio biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčių priežastis siekiant užtikrinti tikslingą ir teisingą šio biudžeto lėšų panaudojimą.

Analizuoja privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies pervedimo privačioms kaupimo bendrovėms eigą ir, siekiant išspręsti iškilusias praktikoje problemas, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl tvarkos tobulinimo ir (ar) pertvarkymo.

Dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Fondo valdybos bei jos teritorinių skyrių veiklos, gerinant valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimą bei socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Organizuoja socialinio draudimo teisės aktų priežiūrą siekiant užtikrinti jų atitikimą kitų teisės aktų nuostatoms bei išspręsti praktikoje iškilusias problemas, priima sprendimus dėl reikalingų pakeitimų, pagal savo kompetenciją organizuoja ar atlieka reikalingus pakeitimus arba pateikia savo išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei.

Organizuoja valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų analizę siekiant suderinti apdraustiesiems teikiamas socialines garantijas su jų interesais bei valstybės finansinėmis galimybėmis.

Organizuoja Fondo valdybos parengtų dokumentų ar priimtų sprendimų socialinio draudimo klausimais analizę, teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl šių dokumentų ir sprendimų siekiant užtikrinti jų atitikimą galiojantiems teisės aktams.

Prireikus organizuoja pasitarimus su kitų institucijų darbuotojais socialinio draudimo klausimams aptarti, socialinio draudimo sistemos tobulinimo ar pertvarkymo kryptims ir perspektyvoms nustatyti, bendriems veiksmų planams nustatyti.

Analizuoja kitų institucijų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl socialinio draudimo teisės aktų tobulinimo, analitiškai įvertina jų pasiūlymus, organizuoja išvadų bei atsakymų į šiuos paklausimus bei pasiūlymus rengimą siekiant išspręsti šių teisės aktų taikymo problemas, esant būtinybei asmeniškai rengia atsakymus į šiuos paklausimus.

Pagal poreikį skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais atstovauja ministerijai svarstant teisės aktų projektus ir kitus klausimus Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose siekiant užtikrinti sėkmingą ministerijos inicijuotų teisės aktų priėmimą.

Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais atstovauja ministerijai susitikimuose su gyventojais, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais tikslu aptarti socialinio draudimo klausimus.

Informuoja gyventojus bei žiniasklaidos priemones skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais siekiant laiku ir kokybiškai pranešti apie naujoves socialinio draudimo srityje.

Organizuoja gyventojų skundų bei Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų paklausimų socialinio draudimo klausimais nagrinėjimą ir kvalifikuotų atsakymų bei išvadų parengimą, pagal poreikį asmeniškai rengia atsakymus į paklausimus bei reikalingas išvadas. 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka vertina darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą, dalyvauja sprendžiant skyriaus darbuotojų priėmimo dirbti bei jų atleidimo iš darbo, kvalifikacijos tobulinimo, skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir kitus klausimus siekiant užtikrinti sklandų skyriaus darbą.

Vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir viceministro pavedimus bei užduotis.