Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, taip pat viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

išmanyti ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką,

išmanyti nustatytos veiklos srities ES teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimus

išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sugebėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strategijas, koncepcijas ir programas, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti darbo grupių veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, strategijų, koncepcijų, programų rengimo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia teisės aktų projektus neįgaliųjų užimtumo, valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms, darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo veiklos srityse;

vykdo teisės aktų, reguliuojančių valstybės pagalbos teikimą ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą, poveikio užimtumui vertinimą;

analizuoja Lietuvos Respublikos ir ES užimtumo rėmimo politikos skyriui nustatytose veiklos srityse įgyvendinimo praktiką, problematiką;

vertina užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų prie ministerijos (toliau – užimtumo įstaigos) vykdomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą ir teikiamos valstybės pagalbos efektyvumą;

vykdo užimtumo įstaigų veiklos priežiūrą skyriui nustatytose veiklos srityse, rengia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užimtumo įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių, vertina jų teikiamas veiklos ataskaitas;

užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose skyriui nustatytose veiklos srityse klausimais;

rengia teisės aktų projektus dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimus skyriui nustatytose veiklos srityse, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai rengia informaciją ES institucijoms;

bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevalstybinėmis institucijomis, kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), priskirtais neįgaliųjų užimtumo, valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms, darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo klausimais;

analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų užimtumo rėmimo priemonių srityje įgyvendinimą ir teikia informaciją ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

rengia ataskaitas apie vykdomų tarptautinių įsipareigojimų priskirtose neįgaliųjų užimtumo, valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms, darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo veiklos srityse įgyvendinimą;

rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones priskirtose politikos įgyvendinimo srityse, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją; analizuoja kitų valstybių patirtį;

organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su skyriui priskirtomis veiklos sritimis;

dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su skyriaus nustatytomis veiklos sritimis;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.