Pareigų aprašymas Spausdinti

Ernesta Meiženienė

Funkcijos

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

1.2.       išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

1.3.       gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;

1.4.       gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

1.5.       mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

1.6.       mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu;

1.7.       išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

1.8.       žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.9.       būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

1.10.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.       dalyvauja ES institucijų organizuojamuose susitikimuose audito klausimais;

2.2.       teikia siūlymus dėl ES fondų / programų auditų strategijos;

2.3.       tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracinių padalinių:

2.3.1.veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems galiojantiems teisės aktams;

2.3.2.vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);

2.3.3.strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriu;

2.3.4.įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagrįstumą ir vykdymą;

2.3.5.turto valdymo ir naudojimo teisėtumą ir efektyvumą;

2.4.       tikrina ir vertina ES fondų / programų administravimą:

2.4.1.atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;

2.4.2.remdamasis atliktų auditų rezultatais, kasmet rengia EK metines kontrolės ataskaitas bei nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

2.5.       vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;

2.6.       stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) pažymas;

2.7.       atsako už vidaus audito rezultatus;

2.8.       vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriaus priskirtų funkcijų vykdymas.