Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

turėti patirties rengiant teisės aktus;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, valstybės politiką socialinės paramos šeimoms bei nepasiturintiems gyventojams srityse;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei informacinius pranešimus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriui nustatytus uždavinius, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su paramos mirties atveju (laidojimo pašalpos, paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką) teikimu, projektus;

vykdo paramą mirties atveju reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja, rengia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

užtikrina piniginę socialinę paramą reglamentuojančių teisės aktų suderinimą su ES teise ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimais, dalyvauja koordinuojant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (EB) Nr. 883/2004 ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (toliau kartu – ES reglamentai) nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimą;

siekiant užtikrinti piniginę socialinę paramą reguliuojančių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą asmens duomenų apsaugos srityje, dalyvauja koordinuojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų įgyvendinimą;

siekiant užtikrinti nacionalinių ir ES teisės aktų, reguliuojančių išmokas šeimai ir išmoką mirties atveju, tinkamą įgyvendinimą, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), dalyvauja koordinuojant ES reglamentų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimą savivaldybėse, teikia savivaldybių administracijų darbuotojams metodinę pagalbą šią paramą reglamentuojančių nacionalinių ir ES teisės aktų sąveikos ir taikymo klausimais;

analizuoja ir vertina, ar piniginę socialinę paramą reguliuojantys teisės aktai atitinka ES reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų suderinimo;

siekiant užtikrinti, kad kitų subjektų rengiami teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų piniginę socialinę paramą reguliuojantiems teisės aktams, rengia išvadas dėl šių projektų, susijusių su paramos mirties atveju teikimu;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių paramą mirties atveju, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už piniginės socialinės paramos administravimą, specialistus paramos mirties atveju praktinio įgyvendinimo (skyrimo ir mokėjimo) klausimais, rengia metodinius išaiškinimus, organizuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų darbuotojams paramos mirties atveju teikimo klausimais;

siekiant sklandaus paramos mirties atveju sistemos funkcionavimo, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis organizacijomis, nagrinėja ir apibendrina jų pateiktus pasiūlymus dėl paramos mirties atveju įgyvendinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo, teikia šiais klausimais skyriaus vedėjui pasiūlymus;

dalyvauja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių asmenų organizuojamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje;

siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams informaciją, ataskaitas, pristatymus, pranešimus paramos mirties atveju įgyvendinimo ir piniginės socialinės paramos teisinio reguliavimo suderinimo su ES teise klausimais;

siekiant užtikrinti informacijos apie valstybės paramą mirties atveju sklaidą, rengia ir teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims bei kitoms organizacijoms, ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams aktualiais paramos mirties atveju teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo klausimais;

renka, kaupia ir sistemina statistinę ir kitą informaciją paramos mirties atveju klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

vykdant piniginę socialinę paramą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, renka ir atlieka savivaldybių administracijų pateiktų duomenų ir informacijos apie skundų (prašymų) dėl piniginės socialinės paramos teikimo (neteikimo) nagrinėjimo analizę, šiais klausimais teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis paramos mirties atveju teikimo ir kitais pagal kompetenciją priskirtais klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.