Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų srityje;

turėti teisės aktų projektų rengimo patirties;

išmanyti pensijų sistemą ir kompensacines išmokas bei išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos pensijų sistemą ir kompensacines išmokas reglamentuojančius teisės aktus;

būti susipažinusiam su užsienio šalių pensijų sistemomis, ES socialinės apsaugos reglamentų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pensijų ir kompensacinių išmokų klausimais nuostatomis, sugebėti analizuoti ir vadovautis jomis bei pritaikyti kitų šalių patirtį;

išmanyti esamos pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų vystymosi problemas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą politiką tobulinant esančią pensijų sistemą ir kompensacines išmokas bei jų tobulinimo kryptis;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valdymo sistemą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo sritį, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai) veiklą;

išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja Skyriaus darbą, formuoja Skyriaus darbuotojams ilgalaikes ir kasdienines užduotis, kontroliuoja ir vertina jų vykdymą, siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų Skyriaus darbą bei savalaikį ir kokybišką pavedimų atlikimą;

organizuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro ar socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) (toliau kartu – ministerijos vadovybė) bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką koncepcijų, programų, teisės aktų projektų, reikalingos medžiagos, išvadų, pasiūlymų, ataskaitų parengimą ir savalaikį pateikimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, esant būtinybei asmeniškai rengia ar dalyvauja rengiant minėtus dokumentus;

analizuoja pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų vystymosi problemas ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo ar naujų sistemų įkūrimo;

teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos politikos, strategijos formavimo, tobulinimo ir ilgalaikių planų sudarymo ir vykdymo pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų srityse;

analizuoja statistinę, mokslinę, metodinę bei kitą informaciją, užsienio valstybių patirtį pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų klausimais ir naudoja ją teikiant pasiūlymus ir priimant sprendimus;

organizuoja pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų teisės aktų priežiūrą, siekiant užtikrinti jų atitikimą kitų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatoms ir išspręsti praktikoje iškilusias problemas, pagal kompetenciją priima sprendimus dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, vadovauja darbo grupėms, organizuoja teisės aktų projektų rengimą ar juos rengia arba teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei;

organizuoja socialinių grupių pensinio aprūpinimo padėties analizę ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl papildomų pensinių garantijų teikimo atitinkamai socialinei grupei ir (ar) atitinkamos socialinės grupės įtraukimo į pensijų sistemas;

organizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų dokumentų pensijų sistemos klausimais analizę, teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti šių dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams;

prireikus organizuoja pasitarimus su kitų institucijų darbuotojais aptarti pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaryti bendrą veiksmų planą;

analizuoja kitų institucijų, fizinių ir juridinių asmenų, organizacijų pasiūlymus dėl pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų teisės aktų tobulinimo, organizuoja išvadų bei atsakymų į šiuos paklausimus bei pasiūlymus rengimą siekiant išspręsti šių teisės aktų taikymo problemas;

ministerijos vadovybei pavedus, Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais atstovauja ministerijai svarstant teisės aktų projektus ir kitus klausimus Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir ES institucijose, siekiant užtikrinti sklandų ministerijos inicijuotų teisės aktų priėmimą;

Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais atstovauja ministerijai susitikimuose su gyventojais, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, su kitų institucijų darbuotojais siekiant informuoti juos pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų klausimais;

informuoja gyventojus ir žiniasklaidos priemones Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, siekiant laiku ir kokybiškai informuoti visuomenę apie naujoves pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų srityje;

organizuoja gyventojų ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų paklausimų, prašymų ir skundų pensijų sistemos ir kompensacinių išmokų klausimais nagrinėjimą ir kvalifikuotų atsakymų bei išvadų parengimą, vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus, pagal poreikį rengia atsakymus į paklausimus ir reikalingas išvadas;

teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo bei dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ir darbo pareigų pažeidimo vertinimo;

nuolat tobulina savo kvalifikaciją, siekiant užtikrinti, kad Skyriaus funkcijos būtų vykdomos kokybiškai ir efektyviai;

savo darbe vadovaujasi ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas ir su Skyriaus funkcijomis susijusius socialinės apsaugos ir darbo ministro viceministro pavedimus.