Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų stilisto darbo patirtį;

turėti patirties rengiant dokumentus;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, terminologiją, valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

įvertina, ar Ministerijos vadovybei teikiami pasirašyti ir (ar) vizuoti Ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas, dokumentų rengimo reikalavimus, juos redaguoja;

talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;

rengia siūlymus ir dokumentus dėl Ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka Ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

patikrina, ar teisės akto projekte apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

konsultuoja bei teikia metodinę pagalbą Ministerijos darbuotojams ir (ar) administracijos padaliniams rengiant Ministerijos vadovybei oficialių pranešimų, kalbų projektus ir juos redaguoja;

rengia ir teikia metodines rekomendacijas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo taikymo, dokumentų redagavimo, kalbos kultūros klausimais, Skyriaus vedėjo pavedimu su jomis supažindina Ministerijos darbuotojus;

konsultuoja, teikia išvadas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.