Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

turėti patirties rengiant ir priimant dokumentus;

gerai žinoti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai Ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Ministerijos elektroninio pašto adresais post@socmin.lt, dokumentai@socmin.lt, antikorupcija@socmin.lt, per elektroninio pristatymo sistemą, faksu, taip pat pateiktus per valstybės informacines sistemas (popierinius, skenuotus ir elektroninius ADOC formato), adresuotą Ministerijai, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – Ministerijos vadovybė), Ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai);

registruoja gautus dokumentus Ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, juos nuskaito (skenuoja), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, siųstais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, patikrina šių dokumentų parašų galiojimą;

perduoda (nukreipia, paskirsto) gautus dokumentus Ministerijos vadovybei ar Ministerijos darbuotojams, administracijos padaliniams;

paskirsto ir (ar) perduoda dokumentus pagal Ministerijos vadovybės rezoliucijas Ministerijos darbuotojams, administracijos padaliniams;

atlieka gautų ir užregistruotų dokumentų paiešką Ministerijos dokumentų valdymo sistemoje, teikia informaciją Ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, fiziniams asmenims apie jų pateiktų dokumentų perdavimą vykdyti;

nurodo dokumento užduočių vykdymo terminą bei daro žymas apie dokumentų įvykdymą Ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje;

rengia ar, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja rengiant Ministerijos dokumentacijos planą, atliekant dokumentų vertės ekspertizę;

tvarko Skyriaus dokumentų bylas;

Skyriaus vedėjo pavedimu rengia atskaitas apie dokumentų apyvartą ir pavedimų vykdymo kontrolę, informuoja jį apie dokumentų apyvartos, tvarkymo Ministerijoje būklę, teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Skyriaus vedėjo pavedimus.