Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius nevyriausybinių organizacijų veiklą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, strategijų, programų, koncepcijų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;

gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, bei rengti analitinę medžiagą jam pavestoje kuruoti srityje;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekdamas padėti ministrui vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, atlieka stebėseną jam pavestoje kuruoti srityje, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus;

inicijuoja susitikimus svarbiais kuruojamos srities klausimais su kitomis institucijomis (Vyriausybe, Seimu, kitomis ministerijomis), dalyvauja kitų institucijų inicijuotuose susitikimuose;

pagal kompetenciją informuoja ministrą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos vykdymo procesą ministerijos viduje, galimas problemas ir jų sprendimo būdus;

informuoja ministerijos specialistus apie ministro išsakomus prioritetus, padeda darbuotojams juos suprasti ir įgyvendinti;

pataria ministrui nevyriausybinio sektoriaus plėtros, šeimos bei jaunimo politikos įgyvendinimo,  regioninio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais;

teikia išvadas ir reikalingą medžiagą ministrui dėl ministerijoje rengiamų ir parengtų strateginių, socialinės apsaugos klausimus reglamentuojančių dokumentų, taip pat dėl klausimų, numatomų svarstyti Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose, Seimo komitetuose;

ministrui pavedus, dalyvauja ministerijos žinioje esančių kolegialių valdymo organų (kolegijų, tarybų, valdybų) posėdžiuose, teikia juose svarstomiems sprendimams priimti reikalingą medžiagą;

ministrui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie ministerijos vykdomą socialinę politiką, pristato priimtus socialinės politikos sprendimus žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, visuomenei, vykdo kitus ministro pavedimus;

pataria ministrui bendraujant su kitų ministerijų ir institucijų atstovais.