Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį teisės išsilavinimą);

turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo pagal specialybę patirtį;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, turinčiais reikšmės formuojant socialinės apsaugos ir darbo politiką;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, viešuosius ir privačius interesus, viešąjį administravimą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentu, raštvedybos taisyklėmis;

išmanyti Lietuvos valdymo institucijų bei įstaigų sistemą, veiklos principus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

gebėti teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą bei ministerijos vidaus tvarkomųjų organizacinių dokumentų tobulinimo;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą bei taikymą;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

teikia pasiūlymus, vertinimą ir konsultacijas ministerijos vadovybei, priimant sprendimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valdymo ir veiklos srityse;

dalyvauja ministerijos vadovybės, ministro pavedimu – ministerijos struktūrinių padalinių vadovų ir kituose ministerijos pasitarimuose;

ministro pavedimu teikia pastabas dėl ministerijoje rengiamų teisės aktų;

teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valdymo bei veiklos optimizavimo ir efektyvinimo;

atlieka ministro ir viceministrų privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų stebėseną dėl ministerijoje priimamų sprendimų dėl ES paramos teikimo; nustatęs galimą ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas informuoja ministrą;

dalyvauja koordinuojant įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

ministro pavedimu dalyvauja analizuojant įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimą;

ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose;

ministro pavedimu dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų ir sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

vykdo kitus ministro pavedimus.