Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą);

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį teisės srityje;

turėti darbo patirties socialinės apsaugos srityje ir organizacinio darbo patirties;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, raštvedybą ir mokėti juos taikyti;

būti susipažinusiam su ministerijos veiklą, socialinį dialogą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

sugebėti analizuoti tarptautinius dokumentus ministerijai priskirtose veiklos srityse;

gebėti teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą tobulinimo, turėti teisės aktų rengimo patirtį;

išmanyti teisės aktų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;

turėti vadybos žinių ir įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sugebėti numatyti prioritetus, savo siūlomų sprendimų pasekmes ir perspektyvas;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, vertinti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

teikia pasiūlymus, vertinimą ir konsultacijas ministerijos vadovybei, priimant sprendimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valdymo ir veiklos srityse;

dalyvauja ministerijos vadovybės, pagal kompetenciją ir ministerijos struktūrinių padalinių vadovų, vyriausiųjų patarėjų ir kituose ministerijos  pasitarimuose,  prireikus, juos organizuoja;

organizuoja ir koordinuoja darbdavio ir jo atstovų susitikimus su ministerijos darbuotojų profesine sąjunga, ministro pavedimu, atstovauja darbdavį santykiuose su ministerijos darbuotojų profesine sąjunga;

teikia pasiūlymus ir vertinimą dėl ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos  reikalavimų,  dalyvauja įstaigos kolektyvinės sutarties projekto rengime ir atnaujinime, kolektyvinėse derybose  ir sudarytos kolektyvinės sutarties įgyvendinimo priežiūroje;

pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

dalyvauja ministerijos kolegijos posėdžiuose, teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valdymo bei veiklos optimizavimo ir efektyvinimo;

dalyvauja koordinuojant įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina kitų institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, pagal kompetenciją rengia ministro įsakymus ir teikia pastabas dėl ministerijoje rengiamų teisės aktų.