Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinės apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos klausimais;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia ministrui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su darbo ir socialinio draudimo politikos sritimi, projektų tobulinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pozicijos kitais su darbo ir socialinio draudimo politika susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia ir (ar), esant ministro pavedimui, koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su darbo ir socialinio draudimo politikos sritimi, projektų rengimą;

teikia pastabas ir pasiūlymus ministrui, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

teikia pasiūlymus ministrui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, socialinį draudimą pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, jam pavestų užduočių vykdymą, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

koordinuoja savivaldybių užimtumo programų vykdymą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vyriausiajam patarėjui atostogaujant, ar kitais atvejais jam nesant, jį pavaduoja ministro įsakymu paskirtas kitas vyriausiasis patarėjas;

dalyvauja su veiklos sritimi susijusioje projektinėje veikloje;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministro pagal veiklos sritį pavedimus.