Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti socialinių mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigoje, iš jų ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

turėti darbo patirties personalo valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį organizuojant ir kontroliuojant pavedimų vykdymą;

turėti programų rengimo ir įgyvendinimo patirties, išmanyti įstaigos vadybą;

 žinoti Vyriausybės įstatymą, Vyriausybės darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarką, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją;

puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, išmanyti valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančią teisinę bazę;

turėti strateginio planavimo įgūdžių, gebėti planuoti, organizuoti ministerijos padalinių darbą;

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

koordinuoja ir kontroliuoja Ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant Ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Ministerijos veiklą;

kontroliuoja Ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

organizuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis Ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina Ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

organizuoja Ministerijos nuostatų, Ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministerijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;

atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.