Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti vadovaujamo darbo patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti atstovauti ministerijai numatytose veiklos srityse, bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, sprendžiant klausimus tarpinstitucinių ir tarptautinių struktūrų lygmeniu;

strategiškai planuoti, savarankiškai organizuoti savo veiklą;

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (vokiečių, anglų, prancūzų, rusų) B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai;

organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Ministerijos veiklą;

ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.