Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti vadovaujamo darbo patirties;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

6.5. gebėti atstovauti ministerijai numatytose veiklos srityse, bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, sprendžiant klausimus tarpinstitucinių ir tarptautinių struktūrų lygmeniu;

6.6. strategiškai planuoti, savarankiškai organizuoti savo veiklą;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.9. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (vokiečių, anglų, prancūzų, rusų) B2 lygiu. 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Ministerijos veiklą;

7.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

7.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.