Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos krypties išsilavinimą;
 išmanyti, vadovautis ir mokėti taikyti savo veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, dokumentus, reglamentuojančius vidaus audito sritį, taip pat reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;
išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius ES finansinės paramos administravimą, valstybės pagalbos teikimą;
 gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;
 mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei A2 lygiu;
 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti vidaus auditą;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;
 išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;
 būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;
 žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu.


 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo gerinimo, veiklos tobulinimo;
 teikia siūlymus dėl skyriaus strateginių ir veiklos planų, rengia ES finansuojamų fondų / programų strateginių ir metinių planų projektus, esant būtinybei juos koreguoja;
 derina su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija), jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų metinius audito planus;
 rengia vidaus audito atlikimo metodikas;
 rengia vidaus audito dokumentus, susijusius su ES fondų / programų finansavimu;
 dalyvauja atliekant ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų bei jų vykdomų programų valdymo, veiklos, finansinius auditus;
dalyvauja vertinant ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vidaus kontrolės sistemos elementus bei rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 koordinuoja ES finansuojamų fondų / programų audituotinų subjektų ir išlaidų atrankos vykdymą;
  dalyvauja atliekant ES finansuojamų fondų / programų vidaus auditus, pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;
 dalyvauja rengiant EK nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;
 organizuoja skyriaus tarnautojų pasitarimus, vidaus audito ir kitų einamųjų klausimų aptarimus, teikia pagalbą ir konsultacijas vidaus auditą atliekantiems skyriaus tarnautojams;
 rengia susitikimus su ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovais auditorių pastaboms aptarti;
 dalyvauja rengiant audito ataskaitų projektus;
 informuoja skyriaus vedėją ir ministerijos administracinius padalinius apie tikrinimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus;
 organizuoja ir vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 teikia siūlymus skyriaus vedėjui korupcijos prevencijos klausimais, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis ir užsienio valstybių institucijomis;
 pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus;
 skyriaus vedėjo laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), pirmumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.