Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

gebėti tikrinti ir vertinti viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą, turto valdymą ir vidaus kontrolę skaidrumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo aspektais;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu;

išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia vidaus audito planus, programas;

rengia rizikos vertinimo, audito pavyzdžių atrankos metodikas ir standartinius darbo dokumentus vidaus audito srityje;

analizuoja iš ES institucijų pagal skyriaus kompetenciją gaunamus dokumentus;

teikia siūlymus dėl ES fondų / programų audito atlikimo metodikų / procedūrų tobulinimo;

dalyvauja ES institucijų organizuojamuose susitikimuose audito klausimais;

tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių:

veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems teisės aktams;

vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);

strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;

finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

finansinę kontrolės būklę (kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, kontrolės veiklą, informavimą ir komunikavimą);

finansų ir turto valdymo atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagrįstumą ir vykdymą;

turto apskaitą ir apsaugą;

viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą;

informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų (pirkimų ir kt. dokumentų) projektus;

tikrina ir vertina ES fondų / programų administravimą:

atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;

remdamasis atliktų vidaus auditų rezultatais, kasmet rengia EK metines kontrolės ataskaitas bei nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;

stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) ataskaitas;

atsako už vidaus audito rezultatus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.